Commit f43ffaac authored by Katrin Otto's avatar Katrin Otto

Merge branch 'master' of gitlab.hrz.tu-chemnitz.de:poeka--tu-chemnitz.de/ikonline

parents 775470cd 81320e6e
......@@ -168,15 +168,14 @@ $glossary = array(
Zasílá tak publikace v rámci univerzity."
),
'ebook' => array(
'title' => 'E-Book – Electronic Book, elektronisches Buch',
'text' => 'Ein Buch in „elektronischer Form“, dessen Kapitel aus Dateien bestehen, die man im Regelfall herunterladen kann. Manche Verlage beschränken
den Umfang des Downloads von Informationen. E-Books werden im Katalog der UB Chemnitz nachgewiesen.'
'title' => 'E-book – Electronic Book, elektronická kniha',
'text' => 'Kniha v “elektronické podobě“, jejíž kapitoly jsou tvořeny jednotlivými dokumenty s možností stažení. Některá nakladatelství omezují objem dokumentů, které mohou
být staženy. E-booky najdete v katalogu vaší knihovny.'
),
'ejournal' => array(
'title' => 'E-Journal – Electronic Journal, elektronische Zeitschrift',
'text' => 'Eine Zeitschrift in „elektronischer Form“, in der die Aufsätze als Dateien heruntergeladen werden können. E-Journals sind im Katalog der UB
Chemnitz nachgewiesen und in der Elektronischen Zeitschriftenbibliothek (EZB). Es ist möglich, auf die bezahlten Jahrgänge der E-Journals zuzugreifen
und sich einzelne Aufsätze herunterzuladen.'
'title' => 'Internetový časopis, online magazín, Electronic Journal',
'text' => 'Časopis v “elektronické podobě”, jehož články jsou k dispozici ke stažení. Internetové časopisy jsou k dispozici ve vaší knihovně, případně v Databázi pro elektronické
časopisy/Elektronische Zeitschriftendatenbank (EZB). Můžete si prohlédnout předplacené časopisy a stáhnout jednotlivé články.'
),
'earlyview' => array(
'title' => 'Early View, ASAP Article, Online First',
......@@ -187,13 +186,9 @@ $glossary = array(
'text' => 'Často je k dispozici pouze jedno vyhledávací pole; Zpravidla se vyhledává ve všech vyhledávacích polích (omezení pomocí field tags); použití operátorů je také možné.'
),
'ezb_term' => array(
'title' => 'Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB)',
'text' => 'Kooperativer Service von über 300 Bibliotheken mit dem Ziel, ihren Nutzern einen einfachen und komfortablen Zugang zu elektronisch erscheinenden
wissenschaftlichen Zeitschriften zu bieten; aufgenommen werden alle Zeitschriften, die Artikel im Volltext anbieten. An der UB Chemnitz ist die EZB in den Katalog integriert.'
),
'extendedsearch' => array(
'title' => 'Erweiterte Suche',
'main' => 'expertsearch'
'title' => 'Databáze pro elektronické časopisy/Elektronische Zeitschriftendatenbank (EZB)',
'text' => 'Služba založená na kooperaci více než 300 knihoven s cílem zpřístupnit uživatelům vědecké čásopisy vycházející v elektronické podobě; obsahuje všechny časopisy, které nabízí
články ve formě plného textu. Knihovna TU Chemnitz má databázi integrovanou ve svém katalogu.'
),
'expandsearch' => array(
'title' => 'Expanded Search',
......@@ -208,8 +203,8 @@ $glossary = array(
'main' => 'ezb_term'
),
'subjectbibliography' => array(
'title' => 'Fachbibliographie, Subject Bibliography',
'text' => 'Verzeichnis von selbstständig und/oder unselbstständig erscheinender Literatur zu einem bestimmten Fachgebiet unabhängig vom Bestand einer oder mehrerer Bibliotheken'
'title' => 'Odborná bibliografie, Subject Bibliography',
'text' => 'Seznam samostatně nebo nesamostatně vydané literatury k určité oblasti nezávisle na tom, zda se nachází v jedné nebo vice knihovnách.'
),
'subjectportal' => array(
'title' => 'Odborné internetové stránky',
......@@ -217,12 +212,12 @@ $glossary = array(
'link' => 'portal'
),
'subjectthesaurus' => array(
'title' => 'Fachthesaurus',
'title' => 'Odborný tezaurus',
'main' => 'thesaurus'
),
'subjectdatabase' => array(
'title' => 'Faktendatenbank, Fact Database',
'text' => 'Es werden physikalisch-chemische Daten, Geschäftsbilanzen, Statistiken u.ä. nachgewiesen'
'title' => 'Databáze faktů, Fact Database',
'text' => 'Obsahuje fyzikálně-chemické údaje, obchodní zprávy, statistiky a dokládá field Tags.'
),
'interlibraryloan' => array(
'title' => 'Meziknihovní výpůjční služba, interlibrary loan',
......@@ -230,39 +225,38 @@ $glossary = array(
),
'fieldtag' => array(
'title' => 'Field Tags',
'text' => 'Damit kann bei der Suche festgelegt werden, in welchem Feld gesucht werden soll: z.B. Autorenname, Zeitschriftentitle, Schlagwort, Stichwort.'
'text' => 'Mohou ve vyhledávání určit, ve kterých polích má být vyhledáváno: např. název autora, název časopisu, klíčové slovo, předmětové heslo.'
),
'openaccessholding' => array(
'title' => 'Volný výběr',
'text' => 'Zde si mohou uživatelé sami vzít knihu z regálu a vypůjčit si ji.'
),
'freetextsearch' => array(
'title' => 'Freitextsuche',
'text' => 'Die Suche nach einem Begriff oder Namen wird in mehreren Feldern gleichzeitig durchgeführt. Man trägt die Suchbegriffe in Suchfelder mit den
Bezeichnungen „Freitext“, „Beliebig“, oder „All Fields“ ein. In welchen Feldern genau gesucht wird, variiert von Datenbank zu Datenbank.'
'title' => 'Volné vyhledávání',
'text' => 'Vyhledávání pojmu nebo jména je provedeno v několika polích najednou. Zadává se s dodáním „AllFields“. V jakých polích pak vyhledávání probíhá závisí na databázi samotné.'
),
'gbv' => array(
'title' => 'GBV',
'main' => 'gbv_term'
),
'gnd' => array(
'title' => 'Gemeinsame Normdatei - GND',
'text' => 'Kontrolliertes Schlagwortsystem (Normdatei), das vor allem in Bibliotheken zur Sacherschließung eingesetzt wird. Die OGND oder „Gemeinsame
Normdatei online“ bietet Zugriff auf Schlagwörter und Personennamen aus der GND; damit kann der Inhalt eines Dokuments oder Textes eindeutig beschrieben werden.'
'title' => 'Společný soubor norem/Gemeinsame Normdatei (GND)',
'text' => 'Společnýsystém klíčových slov (soubor norem), který je používán k vyhledávání obzvláště v knihovnách. OGND nebol „Společný soubor norem online“ nabízí přístup ke
klíčovým slovům a jménům autorů z databáze GND; jednoznačně popisuje obsah dokumentu nebo textu.'
),
'gbv_term' => array(
'title' => 'Gemeinsamer Bibliotheksverbund (GBV)',
'text' => 'Zusammenschluss wissenschaftlicher Bibliotheken der Länder Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein,
Thüringen sowie der Staatsbibliothek Berlin - Stiftung Preußischer Kulturbesitz zum gemeinsamen Nachweis ihrer Bibliotheksbestände'
'title' => 'Společný svaz knihoven/Gemeinsamer Bibliotheksverbund (GBV)',
'text' => 'Sloučení vědeckých knihoven spolkových zemí Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen a Statní knihovny v
Berlíně – Nadace pruského kulturního dědictví za účelem sloučení fondů.'
),
'googlescholar' => array(
'title' => 'Google Scholar',
'text' => 'eine kommerzielle Suchmaschine für wissenschaftliche Publikationen'
'text' => 'Komerční vyhledávač vědeckých publikací.'
),
'greyliterature' => array(
'title' => 'Graue Literatur, Grey Literature',
'text' => 'Literatur, die außerhalb des Buchhandels erschienen ist, wenig in Bibliographien und Katalogen nachgewiesen wird und deshalb schwer auffindbar ist, z.B.
Kongressberichte, Fortschrittsberichte, Geschäftsberichte'
'title' => 'Šedá literatura, Grey Literature',
'text' => 'Literature, která vyšla a není listovaná v knihkupectvích, není téměř v žádných bibliografiích a katalzích a proto není snadno dohledatelná, např.
kongresové zprávy, průběžné zprávy, obchodní zprávy.'
),
'thesis' => array(
'title' => 'Vysokoškolská práce',
......@@ -270,29 +264,27 @@ $glossary = array(
),
'idiom' => array(
'title' => 'Idiom',
'text' => 'Feste Wortverbindung oder syntaktische Fügung, deren Bedeutung sich nicht aus der Bedeutung der einzelnen Bestandteile ableiten lässt (z.B. »Eulen nach
Athen tragen« im Sinne von »etwas Überflüssiges tun«).'
'text' => 'Ustálené spojení slov či frazém, jehož význam se nedá určit rozložením na jednotlivé významové jednotky (např. vzít roha ve smyslu utéci).'
),
'ipac' => array(
'title' => 'Imagekatalog, IPAC (Image Public Access Catalog)',
'text' => 'Digitale Bereitstellung konventioneller Kataloge; Kataloge werden als Images (Bilder) eingescannt; Recherche ist nur eindimensional nach den Ordnungsmerkmalen
der eingescannten Kataloge möglich: Verfasser oder Titel (bei mehr als drei Verfassern)'
'title' => 'Katalog v obrazech, IPAC (Image Public Access Catalog)',
'text' => 'Nabídka konvenčních katalogů v digitální podobě; Katalogy jsou naskenovány jako obrázky (images); rešerše je možná jen v jedné dimenzi, dle vlastností naskenovaných
katalogů: Autor nebo název (u více než tří autorů).'
),
'index' => array(
'title' => 'Index, Register',
'text' => 'Alphabetische Liste aller Suchbegriffe, z.B. Index aller Autorennamen'
'title' => 'Rejstřík, registr',
'text' => 'Abecední seznam všech hledaných pojmů, např. rejstřík autorů.'
),
'information' => array(
'title' => 'Information',
'text' => 'Abgeleitet von lateinisch: informare - bilden, durch Unterweisung Gestalt geben; ist potenziell oder tatsächlich vorhandenes nutzbares oder genutztes Wissen.
Die Semiotik versteht unter Informationen zweckorientierte Daten, die das Wissen erweitern'
'title' => 'Informace',
'text' => 'Odvozeno od latinského informare – vzdělávat, stvořit; je potenciální nebo vlastní použitelná a používaná znalost. Sémiotika vykládá pojem informace jako cíleně
orientovaná data, která rozšiřují vědomosti.'
),
'informationliteracy' => array(
'title' => 'Informationskompetenz, information literacy',
'text' => 'Stellt in der modernen, stark dynamischen Informationsgesellschaft eine Schlüsselqualifikation zur Bewältigung von Problemen dar. Sie gehört zum Bereich
der soft skills und umfasst im Allgemeinen eine Reihe von Fähigkeiten, die dem Einzelnen den kompetenten, effizienten und verantwortungsbewussten Umgang mit
Informationen ermöglicht. Diese Fähigkeiten beziehen sich auf alle Aspekte des problembezogenen Erkennens eines Bedarfs an Informationen, ihrer Lokalisation,
ihrer Organisation, ihrer zielgerichteten Selektion durch Analyse und Evaluation und ihrer zweckoptimierten Gestaltung und Präsentation.'
'title' => 'Informační vzdělávání, informační gramotnost, information literacy',
'text' => 'Představuje v dnešní moderní a velmi dynamické společnosti klíčovou kompetenci, jež má pomoci s častým problémem. Patři do oblasti tzv. soft skills a zahrnuje řadu schopností,
jež jedinci umožní kompetentní, eficientní a zodpovědné zacházení s informacemi.Tyto schopnosti se vztahují na všechny aspekty rozeznání potřeby dané informace, její vyhledání,
organizaci, cílenou selekci díky analýze a evaluaci pomocí shromáždění infofrmací a jejich cílenou prezentaci.'
),
'interlibrary_loan' => array(
'title' => 'Interlibrary Loan',
......@@ -300,19 +292,15 @@ $glossary = array(
),
'isbn_term' => array(
'title' => 'International Standard Book Number (ISBN)',
'text' => 'International eingeführte Identifikationsnummer für jedes Buch; 10- oder 13-stellige Nummer in vier Teilen zur eindeutigen Identifizierung von Büchern.<br>
Beispiel einer 10-stelligen ISBN: 3-609-1476-3'
'text' => 'Mezinárodní identiikační číslo pro knihy; sestává z 10 nebo 13 číslic, příklad ISBN s 10 číslicemi: 3-609-1476-3.'
),
'issn_term' => array(
'title' => 'International Standard Serial Number (ISSN)',
'text' => 'International eingeführte Identifikationsnummer für fortlaufende Sammelwerke, z.B. Zeitschriften. 8-stellige Nummer in zwei Blöcken zu je vier Ziffern
zur Identifizierung von fortlaufenden Sammelwerken wie Zeitungen, Zeitschriften, etc.<br>
Beispiel: 0113-4763'
'text' => 'Mezinárodní identifikační číslo periodické publikace, např. časopisů. Jedná se o osmimístné číslo ve dvou čtyřznakových skupinách. Např.: 0113-4763.'
),
'internet' => array(
'title' => 'Internet, Interconnected Network',
'text' => ' Ist ein weltweites Netzwerk voneinander unabhängiger Netzwerke. Es dient der Kommunikation und dem Austausch von Informationen. Jeder Rechner eines
Netzwerkes kann prinzipiell mit jedem anderen Rechner kommunizieren.'
'text' => 'Je celosvětová síť na sobě nezávislých sítí.Slouží ke komunikaci a výměně informací. Každý počítač v síti může teoreticky komunikovat s jakýmkoli jiným počítačem.'
),
'invisibleweb' => array(
'title' => 'Invisible Web, Deep Web, Hidden Web',
......@@ -338,15 +326,15 @@ $glossary = array(
se v něm objevují odkazy na články z volných a licencovaných databází plných textů.'
),
'classifikation' => array(
'title' => 'Klassifikation, Classification',
'title' => 'Klasifikace, Classification',
'main' => 'system'
),
'contextoperator' => array(
'title' => 'Kontextoperator',
'title' => 'Kontextový operátor',
'main' => 'proximityoperator'
),
'shortpresentation' => array(
'title' => 'Kurzreferat',
'title' => 'Krátký referát',
'main' => 'abstract'
),
'kvk' => array(
......@@ -354,20 +342,20 @@ $glossary = array(
'main' => 'kvk_term'
),
'lexicaldatabase' => array(
'title' => 'Lexikalische Datenbank',
'text' =>'Elektronische Form eines Nachschlagewerkes'
'title' => 'Lexikální databáze',
'text' =>'Elektronická forma příručky.'
),
'link' => array(
'title' => 'Link',
'title' => 'Odkaz',
'main' => 'url'
),
'literaturedepartment' => array(
'title' => 'Literaturabteilung',
'text' => 'Bezeichnet den Standort und gleichzeitig die Verfügbarkeit eines Buches. Hierzu zählen die Bereiche Freihand (ausleihbar, frei zugänglich), Magazin
(meist ausleihbar, für den Nutzer nicht zugänglich) und Lesesaal (frei zugänglich, nicht ausleihbar).'
'title' => 'Oddělení literatury',
'text' => 'Popisuje umístění a současně dostupnost média. Rozdělujeme volný výběr (možnost výpůjčky, volně dostupný), depozitář (většinou možnost výpůjčky, pro uživatele nedostupný)
a čtecí sál (volně dostupný, bez možnosti výpůjčky).'
),
'literaturedatabase' => array(
'title' => 'Literaturdatenbank',
'title' => 'Databáze literatury',
'main' => 'referencedatabase'
),
'stackcollection' => array(
......@@ -376,13 +364,12 @@ $glossary = array(
Literatura z depozitáře musí být v katalogu objednána pomocí tlačítka \'depozitář\''
),
'mask' => array(
'title' => 'Maskierung',
'text' => 'Durch Eingabe vorgegebener Maskierungszeichen *.?,$ (Wildcards) innerhalb eines Wortes können u.a. Wörter unterschiedlicher Schreibweise mit einer
einzigen Abfrage ermittelt werden (z.B. Do*umentation = Dokumentation und documentation)'
'title' => 'Maskování',
'text' => 'Díky zadaní maskovacího znaku *.?.$ (wildcards) do slova mohou být do vyhledávání zahrnuty různé pravopisné formy (např. Tos*ana = Toskana a Toscana).'
),
'metadata' => array(
'title' => 'Metadaten',
'text' => 'Es handelt sich um Daten über Daten. Metadaten zu einem Buch sind z.B. Autorenname, ISBN, Auflage oder Verlag.',
'title' => 'Metadata',
'text' => 'Jedná se o údaje o údajích. Metadata ke knize jsou např. jméno autora, ISBN, vydání nebo nakladatelství.',
'link' => 'bibliographicdata'
),
'metasearchengine' => array(
......@@ -391,18 +378,18 @@ $glossary = array(
),
'monarchqucosa' => array(
'title' => 'MONARCH-QUCOSA (Multimedia Online Archiv Chemnitz)',
'text' => 'Dokumenten- und Publikationsservice der TU Chemnitz; dient der Archivierung hochschuleigener Publikationen (Hochschulschriften). Hosting durch QUCOSA Dresden'
'text' => 'Dokumentová a publikační služba TU Chemnitz; slouží k archivaci vysokoškolských publikací. Hosting zajišťuje QUCOSA Dresden.'
),
'monograph' => array(
'title' => 'Monografie',
'text' => 'Publikace, která se rozsáhle věnuje jednomu tématu, většinou psána jedním autorem.'
),
'proximityoperator' => array(
'title' => 'Nachbarschaftsoperator , Abstandsoperator, Proximity Operator, Adjacency Operator',
'text' => 'Definiert den Abstand zwischen den einzelnen Suchbegriffen: ob sie direkt nebeneinander oder innerhalb eines definierten Abstandes, Satzes oder Feldes vorkommen sollen'
'title' => 'Sousední operátor, odstupový operator, Proximity operator, Adjacency Operator',
'text' => 'Definuje odstup mezi jednotlivými vyhledávanými pojmy: zda mají být vedle sebe nebo v rámci definovaného odstupu, věty nebo pole.'
),
'reference' => array(
'title' => 'Nachweis',
'title' => 'Record',
'main' => 'record'
),
'norm' => array(
......@@ -428,33 +415,27 @@ $glossary = array(
),
'patent' => array(
'title' => 'Patent',
'text' => 'Das, einem Erfinder vom Staat erteilte, zeitlich begrenzte Monopol für die wirtschaftliche Nutzung einer Erfindung; recherchierbar sind Patente
über das Patentinformationszentrum (PIZ).'
'text' => 'Časově omezený monopol udělený vynálezci státem za účelem užívání vlastního vynálezu; v Patentním informačním centru/Patentinformationszentrum (PIZ) lze patenty vyhledat.'
),
'peerreview' => array(
'title' => 'Peer Reviewing, Begutachtung',
'text' => 'Es bezeichnet das Verfahren, durch Gutachter z.B. Artikel wissenschaftlich bewerten zu lassen'
'title' => 'Peer Reviewing, Posudek',
'text' => 'Postup, při kterém oponent posuzuje např. vědecké články.'
),
'phrase' => array(
'title' => 'Phrase',
'text' => 'Mehrere einzelne Wörter in vorgegebener Wortfolge bilden zusammen einen Begriff (z.B. „Sächsisch-polnische Union“).'
'title' => 'Fráze',
'text' => 'Několik slov v předem stanovené posloupnosti, které spolu utváří jeden pojem (např. „Sasko-polská unie“)'
),
'phrasesearch' => array(
'title' => 'Phrasensuche',
'text' => 'Die Suche nach einem Begriff, der aus mehreren Wörtern besteht. Die Zeichenkette wird mit Anführungszeichen oder Hochkommata als zusammengehörige Wortfolge markiert.'
'title' => 'Vyhledávání frází',
'text' => 'Vyhledávání pojmu, který se skládá z několika slov. Pojem se zadává do uvozovek.'
),
'plagiarism' => array(
'title' => 'Plagiát',
'text' => 'Plagiát je protiprávní převzetí a zpracování cizích textů v jakékoli formě bez udání zdroje.'
),
'placeholder' => array(
'title' => 'Platzhalter',
'main' => 'wildcard'
),
'portal' => array(
'title' => 'Portal',
'text' => 'Ein zentraler Zugang, über den man auf individuell zugeschnittene Informationen und Dienste zugreifen kann. Bei Portalen mit spezieller
fachlicher Ausrichtung spricht man auch von Fachportalen'
'title' => 'Portál',
'text' => 'Centrální přístup, díky kterému jsou k dipozici inidividuální informace a služby. Portály určené pro speciální obory jsou nazývány Odborné portály.'
),
'primarysource' => array(
'title' => 'Primární zdroje, primary source ',
......@@ -462,37 +443,36 @@ $glossary = array(
),
'qucosa' => array(
'title' => 'QUCOSA',
'text' => "QUCOSA ist Hostingpartner des Publikationsservers MONARCH der UB Chemnitz, s. <a href='#monarchqucosa'>MONARCH-QUCOSA</a>"
'text' => "QUCOSA je hostingovým partnerem publikačního serveru MONARCH v UK Chemnitz, viz <a href='#monarchqucosa'>MONARCH-QUCOSA</a>"
),
'quicksearch' => array(
'title' => 'Quicksearch',
'main' =>'simplesearch'
),
'ranking' => array(
'title' => 'Ranking, Suchrang',
'text' => 'Anzeigen der Suchergebnisse sortiert nach Relevanz (Wichtigkeit entsprechend der Anfrage); die Berechnung der Relevanz erfolgt in den Datenbanken unterschiedlich'
'title' => 'Ranking, pořadí vyhledávání',
'text' => 'Zobrazení výsledků vyhledávání třízené dle relevance (důležitost dle zadání); výpočet relevance je v každé databázi jiný'
),
'record' => array(
'title' => 'Record, Treffer, Nachweis',
'text' => 'Dokument in einer Datenbank'
'title' => 'Záznam, Record',
'text' => 'Dokument v databázi'
),
'redilinks' => array(
'title' => 'ReDI»Links, Link zum Volltext',
'text' => 'Automatisiertes Service-Tool zur Bestandsprüfung der in Datenbanken gefundenen Dokumente, z.B. innerhalb einer Bibliothek'
'title' => 'ReDI»Links, Odkaz na plné texty',
'text' => 'Automatizovaný service tool k přezkoušení dostupnosti dokumentů z databáze, například. v rámci knihovny.'
),
'research' => array(
'title' => 'Recherche',
'text' => 'Gezielte Suche nach Informationen in Datenbanken oder im Internet.'
'title' => 'Rešerše',
'text' => 'Cílené vyhledávání informací v databázi nebo na internetu.'
),
'refereedjournal' => array(
'title' => 'Refereed Journal, begutachtete Zeitschrift',
'text' => 'Zeitschrift, die von Gutachtern wissenschaftlich bewertet wurde',
'title' => 'Refereed Journal, Časopis s posudkem',
'text' => 'Časopis, který byl posouzen jinými vědci.',
'link' => 'peerreview'
),
'referencedatabase' => array(
'title' => 'Referenzdatenbank, Literaturdatenbank, Reference Database',
'text' => 'Enthält Nachweise von Veröffentlichungen mit Angaben zu Titel, Autor, Erscheinungsort und -datum, ggf. Zeitschriften- oder Buchtitel und Seitenzahl ,
teilweise erweitert durch Schlagwörter und Abstracts',
'title' => 'Referenční databáze, Databáze literatury, Reference Database',
'text' => 'Obsahuje údaje o pulikacích s uvedením názvu autora, místa vydání a data, popř. název časopisu nebo knihy a počet stran, částečně jsou uvedena klíčová slova a abstrakty.',
'link' => 'bibliographicdatabase , abstractdatabase'
),
'rvk_term' => array(
......@@ -501,14 +481,13 @@ $glossary = array(
tématické vyhledávání literatury, např. ST 250 (programovací jazyky).'
),
'register' => array(
'title' => 'Register',
'title' => 'Registr',
'main' => 'index'
),
'rss' => array(
'title' => 'RSS',
'text' => 'Rich Site Summary oder neuer: Real Simple Syndication; eine Art Neuheiten-Verfolgung und - benachrichtigung, also ein "News Ticker" im Web.
Ein Client-Programm, der RSS-Reader überwacht Nachrichtenagenturen, Online-Zeitungen und Blogs auf neue Inhalte und meldet dem Abonnenten diese in
Form von Schlagzeilen samt einer Zusammenfassung. RSS Reader sind Bestandteil des Browsers.'
'text' => 'Rich Site Summary nebo nově: Real Simple Syndication; možnost sledování novinek a upozonění, jakýsi „News Ticker“ na webu. Program, který sleduje pomocí RSS-Reader
zpravodajské agentury, online noviny a blogy a hlásí nové příspěvky ve formě nadpisu s krátkým popisem. RSS Reader je součástí vyhledávače.'
),
'rvk' => array(
'title' => 'RVK',
......@@ -522,10 +501,6 @@ $glossary = array(
'title' => 'Předmětový heslář',
'text' => 'Abecední seznam pojmů poukazujících na obsah; používá se k indexaci publikace při ukládání do databáze a pro vyhledávání; určuje jednotnou formu psaní'
),
'swd_term' => array(
'title' => 'Schlagwortnormdatei der DNB (SWD)',
'main' => 'gnd'
),
'quick_search' => array(
'title' => 'Schnellsuche',
'main' => 'simplesearch'
......@@ -535,12 +510,12 @@ $glossary = array(
'main' => 'searchhistory'
),
'secondarysource' => array(
'title' => 'Sekundärquelle, Sekundärliteratur',
'text' => 'Verzeichniss, das systematisch Originalschrifttum nachweist, z. B. Bibliographien, Referatezeitschriften und Handbücher'
'title' => 'Sekundární zdroje, Sekundární literatura',
'text' => 'Seznam dokládající zdroje literatury v originále, například bibliografie, časopisy a příručky.'
),
'independentlypublishedliterature' => array(
'title' => 'Selbstständig erscheinende Literatur',
'text' => 'Literatur, die als eigene Einheit produziert und in Bibliothekskatalogen nachgewiesen wird, z.B. Monographien, Dissertationen'
'title' => 'Samostatně vydaná literatura',
'text' => 'Literatura, která vychází jako samostatná jednotka a je tak vedena i v knihovnickém katalogu, na. monografie, disertace.'
),
'semester' => array(
'title' => 'Semestrální aparáty',
......@@ -556,9 +531,9 @@ $glossary = array(
'text' => 'Slovo vyjadřující obsah z názvu či abstraktu publikace.'
),
'searchservice' => array(
'title' => 'Suchdienst',
'text' => 'Neben Suchmaschinen gibt es auch noch redaktionell bearbeitete Kataloge und Werkzeuge anderer Art, mit deren Hilfe Internet-Inhalte
aufgespürt werden können. Sie arbeiten meist nach dem Roboter- oder Katalogprinzip; mit Operatoren können komplexe Suchanfragen formuliert werden'
'title' => 'Vyhledávací služba',
'text' => 'Kromě vyhledávačů existují i katalogy a další nástroje zpracovávané speciální redakcí. S jejich pomocí mohou být nalezeny obsahy na internetu, které hledáte.
Většinou pracují na principu robota nebo katalogu; při použití operátorů mohou být zadány komplexní pojmy.'
),
'searchhistory' => array(
'title' => 'Historie vyhledávání, Search History',
......@@ -573,7 +548,7 @@ $glossary = array(
'text' => 'Formulář pro zadání několika hledených výrazů.'
),
'searchoperator' => array(
'title' => 'Suchoperator',
'title' => 'Vyhledávací operátor',
'main' => 'booleanoperator , proximityoperator'
),
'swb_term' => array(
......@@ -588,21 +563,17 @@ $glossary = array(
'title' => 'SWB',
'main' => 'swb_term'
),
'swd' => array(
'title' => 'SWD',
'main' => 'swd_term'
),
'system' => array(
'title' => 'Systematika, klasifikace',
'text' => 'pořádkový systém rozdělující oblast na třídy a podtřídy. Systematika poukazuje na soudržnost a členění všech vědních oborů, přičemž ale vychází z 
jednotlivých oborů a dělí je na menší a menší pojmy. Tyto různé skupiny a dělení obsahují určitou notaci.'
),
'tertiarysource' => array(
'title' => 'Tertiärquelle',
'text' => 'Literaturquelle, in der Wissenschaftsbereiche in zusammenfassender Form dargestellt werden (z.B. Lehrbücher, Lexika, Wörterbücher)'
'title' => 'Terciální zdoj',
'text' => 'Literární zdroj, ve kterém jsou shrnuty vědecké zprávy (např. učebnice, slovníky)'
),
'topicanalyses' => array(
'title' => 'Themenanalyse',
'title' => 'Tématická analýza',
'main' => '5-steps-model'
),
'thesaurus' => array(
......@@ -615,16 +586,16 @@ $glossary = array(
'link' => 'mask'
),
'undependentpublishedliterature' => array(
'title' => 'Unselbstständig erscheinende Literatur',
'text' => 'Teile (Artikel, Kapitel) aus selbstständig erscheinenden Medien, werden in Katalogen im Allgemeinen nicht nachgewiesen'
'title' => 'Nesamostatně vydaná literatura',
'text' => 'Části (články, kapitoly) ze samostatně vydaných knih, které nejsou obzvlášť uvedeny v katalogu.'
),
'url' => array(
'title' => 'URL, Link',
'text' => 'Die Abkürzung steht für "Uniform Resource Locator" und dient dazu Webseiten direkt anzusteuern.'
'title' => 'URL, odkaz',
'text' => 'Zkratka pro „Uniform Resource Locator“ sloužící k přímémo odkazu na stránku.'
),
'fulltextdatabase' => array(
'title' => 'Volltextdatenbank',
'text' => 'Enthält vollständige Texte einer Publikation, z.B. Zeitschriftenaufsätze, Patente oder den Inhalt ganzer Bücher'
'title' => 'Databáze plných textů',
'text' => 'Obsahuje všechny texty jedné publikace, např. články z časopisů, patenty nebo obsah celé knihy.'
),
'vpn' => array(
'title' => 'VPN',
......@@ -632,8 +603,8 @@ $glossary = array(
<a target='blank' href='https://www.tu-chemnitz.de/urz/network/access/vpn.html'>zde</a>."
),
'webcatalog' => array(
'title' => 'Webkatalog',
'text' => 'Redaktionell betreutes Verzeichnis über Internetseiten. Hierbei wird jede neu aufgenommene Website von einem Redakteur begutachtet'
'title' => 'Internetový katalog',
'text' => 'Seznam internetových stránek o který se stará příslušná redakce. Každá nově vytvořená stránka je redakcí ohodnocena a zařazena na seznam.'
),
'wildcard' => array(
'title' => 'Wildcard',
......@@ -645,18 +616,18 @@ $glossary = array(
'main' => 'zdb_term'
),
'journal' => array(
'title' => 'Zeitschrift, Journal',
'title' => 'Časopis, žurnál',
'text' => '<ul>
<li>Print: periodisch mindestens zwei Mal im Jahr erscheinendes Sammelwerk in gedruckter Form</li>
<li>E-Journal: elektronische Form einer Zeitschrift</li>
<li>Tištěný časopis: minimálně dvakrát za rok vycházející periodikum v tištěné podobě</li>
<li>Internetový časopis: elektronická forma časopisu</li>
</ul>'
),
'zdb_term' => array(
'title' => 'Zeitschriftendatenbank (ZDB)',
'text' => 'Verzeichnet Titel- und Bestandsnachweise fortlaufender Sammelwerke, also Zeitschriften, Zeitungen, Jahrbücher u.ä.; Nachweis von Printzeitschriften und elektronischen Zeitschriften'
'title' => 'Databáze pro časopisy/Zeitschriftendatenbank (ZDB)',
'text' => 'Seznam děl a detialy k periodikům, tedy časopisům, novinám, výročním publikácím a.j.: doklad o tištěných časopisech a elektronických časopisech.'
),
'accessnumber' => array(
'title' => 'Zugriffsnummer',
'title' => 'Přírůstkové číslo',
'main' => 'accessionnumber'
)
);
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment