Commit e2b37d2a authored by Katrin Otto's avatar Katrin Otto

Übersetzung Modul 2

parent b99afbcb
<?php
require_once('../../sys/config.inc');
page(__FILE__);
?>
<h2 class="text-primary">Tutoriál tématická analýza</h2>
<p>Ukážeme Vám vyhledávání vhodných pojmů k tématu komunikace.</p>
<p>Chcete-li si ukźané příklady v klidu projít, připravili jsme Vám zde použité odkazy:</p>
<ul>
<li><a href="http://swb.bsz-bw.de/DB=2.104/START_WELCOME" class="linkextern" target="blank">Společný soubor norem / Gemeinsame Normdatei (OGND)</a></li>
<li><a href="http://zbw.eu/stw/versions/latest/" class="linkextern" target="blank">WISO Standardní tezaurus ekonomický</a></li>
</ul>
<p>Slovo tezaurus bude vysvětleno v <a href="../moduk4/">modulu 4</a>.</p>
<iframe style="width:100%; min-height:550px;" src="../tutorials/modul2-analyse/index.html"></iframe>
<?php
require_once('../../sys/config.inc');
page(__FILE__);
?>
<h2 class="text-primary">Krok druhý – Co potřebuju?</h2>
<p>Otázka, co potřebujete závisí na zadání (krátký referát, závěrečná práce, ...). Můžete využít následující seznam. Přejeďte přes pojem kurzorem myši:</p>
<div class="bg-info col-md-4 col-xs-12 col-md-offset-1 hover-div" id="checklist1">
<p class="hover-content">Jak úplný musí být můj seznam literatury (záleží na potřebné vědecké přesnosti a času, který máte k dispozici)?</p>
</div>
<div class="bg-info col-md-4 col-xs-12 col-md-offset-2 hover-div" id="checklist2">
<p class="hover-content">Z jaké oblasti mám použít literaturu?</p>
</div>
<div class="clearfix"></div>
<div class="bg-info col-md-3 col-xs-12 hover-div" id="checklist3">
<p class="hover-content">Z jakého období má být použitá literatura? Potřebuji aktuální literaturu?</p>
</div>
<div class="bg-info col-md-6 col-xs-12 col-md-offset-2 hover-div" id="checklist4">
<p class="hover-content">Jaké druhy publikací potřebuji?</p>
</div>
<?php
require_once('../../sys/config.inc');
page(__FILE__);
?>
<h2 class="text-primary">Krok třetí: Kde hledám?</h2>
<p>A jaké databáze potřebujete pro Vaši rešerši? Náledující kritéria Vám pomůžou s rozhodnutím:</p>
<ul>
<li>Jaký <strong>obsah</strong> zahrnuje databáze?</li>
<li>Jaké materiály databáze vyhodnocuje? Jak <strong>úplná</strong> je databáze?</li>
<li>Jak <strong>aktuální</strong> jsou obsahy v databázi?</li>
<li>Jaká <strong>kritéria</strong> rozhodují o zahrnutí dokumentů do databáze?</li>
<li>Jaké <strong>možnosti vyhledávání</strong> mám v databázi?</li>
</ul>
<?php
require_once('../../sys/config.inc');
page(__FILE__);
?>
<h2 class="text-primary">Krok čtvrtý: Jak hledám?</h2>
<p>Zde je několik tipů pro vyhledávání v databázích:</p>
<p>Nejlépe začnete vyhledáváním <strong>prvních</strong> <?php get_popover('keyword','pojmů');?>.</p>
<p>Formulujte zadání co nejpřesněji:</p>
<div class="bg-info col-md-4 col-xs-12 hover-div hovereffect">
<p class="hover-content">Např. Tiger místo kočkovité šemy</p>
</div>
<div class="clearfix"></div>
<p>Myslete na <strong>synonyma.</strong>.</p>
<?php
require_once('../../sys/config.inc');
page(__FILE__);
?>
<h2 class="text-primary">Strukturování tématu</h2>
<p>Zde je připraven příklad, jak by mohla vypadat tabulka k tématu podniková komunikace:</p>
<table class="table table-bordered table-reponsive">
<thead>
<tr>
<th class="info">Aspekty</th>
<th class="info">Komunikace</th>
<th class="info">Podnik</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td class="info">Synonyma</td>
<td>komunikační proces, informační proces</td>
<td>firma, podnik, podnikání</td>
</tr>
<tr>
<td class="info">Nadřazený pojem</td>
<td>jazyková teorie</td>
<td>podniková ekonomika</td>
</tr>
<tr>
<td class="info">Podřazené pojmy</td>
<td>vědecká komunikace práce s veřejností, nonverbální komunikace,
komunikace uvnitř podniku</td>
<td>technologické podniky malé podniky středně velké podniky</td>
</tr>
<tr>
<td class="info">Příbuzné pojmy</td>
<td>Sémiotika, komunikátor Recipient, informace</td>
<td>právní forma, podnikatel personální plán Nákup a logistika</td>
</tr>
<tr>
<td class="info">Zkratky</td>
<td></td>
<td>MSVP</td>
</tr>
<tr>
<td class="info">Angličtina</td>
<td>communication</td>
<td>enterprise (firm, company)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<?php
require_once('../../sys/config.inc');
page(__FILE__);
?>
<iframe style="width:100%; min-height:550px;" src="../test/modul2/index.html"></iframe>
<?php
require_once('../../sys/config.inc');
page(__FILE__);
?>
<h2 class="text-primary">Kork pátý: Vyhodnocení a modifikace</h2>
<p>Pokud jste ze seznamu shod vybrali relevantní výsledky, ještě si je jenou detailně projděte.</p>
<p>Máte málo shod? Nebo moc?</p>
<p>Můžete změnit zadání pro vyhledávání a najít tak další relevantní výsledky.</p>
<img src="../../images/sichten_cs.png" class="img-responsive">
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment