Commit a0ac3cff authored by Katrin Otto's avatar Katrin Otto

Übersetzung Modul 1

parent 7d3b5014
<?php
require_once('../../sys/config.inc');
page(__FILE__);
?>
<h2 class="text-primary">Katalog Univerzitní knihovny – cesta k literatuře</h2>
<p>S pomocí <?php get_popover('catalog', 'katalogu knihovny');?> </span></a> můžete vyhledávat dokumenty, které knihovna zakoupila
nebo je má licencvané. To všechno máte k dipozici. Kromě toho mají knihovny v katalogu také dokumenty, které jsou volně přístupné
na internetu. Všechny tyto zdroje jsou vhodné pro Vaše seminární a záavěrečné práce nebo referáty.</p>
<p>V katalogu Univerzitní knihovny v Chemnitz naleznete například tištěné a elektronické</p>
<ul>
<li>knihy: <?php get_popover('monograph','monografie');?>, příručky všeho druhu, lexika, dizertace</li>
<li> časopisy a noviny</li>
<li><?php get_popover('thesis','vysokoškolské práce');?> TU Chemnitz</li>
</ul>
<p>ale i</p>
<ul>
<li>výběr článků z knih a časopisů, jejichž plné texty jsou volně dostupné na internetu pro podrobnější vyhledávání jsou
vhodnější databáze více v <a href="../modul3/">modulu 3</a>.</li>
<li>ostatní, např. DVD, CD atd.</li>
</ul>
<p><strong>Tip:</strong> Takzvaný OPAC není vlastně ničím jiným než elektronický katalog knihovny. Dříve obsahoval i kartotéční
karty. Proto rozlišujeme online: OPAC znamená Online Public Access Catalogue.</p>
<?php
require_once('../../sys/config.inc');
page(__FILE__);
?>
<h2 class="text-primary">Zobrazení exempláře – všechno o dokumentu</h2>
<p>A jak teď najdete knihu, která se objevila na seznamu? Po kliknutí na dokument se zobrazí všechny patřičné údaje.
Nejprve uvidíte <?php get_popover('bibliographicdata', 'bibliografické údaje');?> (tzn. autor, název díla atd.)
a poté níže přístup k dokumentu.</p>
<p>Cesty k dokumentu mohou být různé.</p>
<p>V krátkém tutoriálu (v němčině) na další stránce jsme shromáždili nejčastější možnosti přístupu na TU Chemnitz.</p>
<?php
require_once('../../sys/config.inc');
page(__FILE__);
?>
<h2 class="text-primary">Rozšířené vyhledávání – pro přímé a variabilní vyhledávání</h2>
<p>Vedle <?php get_popover('simplesearch', 'jednoduchého vyhledávání');?> můžete v téměř každém katalogu využít možnosti <?php get_popover('expertsearch', 'rozšířeného vyhledávání ');?>
Pomůže Vám to především při přímém hledání a variabilním vyhledávání. Rozšířená maska ve vyhledávači u nás vypadá takto:</p>
<iframe style="width:100%; min-height:550px;" src="https://katalog.bibliothek.tu-chemnitz.de/Search/Advanced?mylang=cs"></iframe>
<?php
require_once('../../sys/config.inc');
page(__FILE__);
?>
<h2 class="text-primary">Vítejte v modulu Univerzitní knihovna a katalog!</h2>
<h3 class="text-danger">V tomto modulu zodpovíme následující otázky:</h3>
<ul>
<li>Jak fungují vědecké knihovny?</li>
<li>Co všechno najdu v katalogu knihovny a co ne?</li>
<li>Jak najdu mojí knihu v knihovně? A jak si jí vypůjčím?</li>
<li>Semestrální aparáty co je to a má je každá knihovna?</li>
<li>Kde můžu hledat dál, když moje knihovna nemá hledanou knihu nebo časopis?</li>
</ul>
......@@ -9,7 +9,7 @@ page(__FILE__);
<p>Wenn Sie im Bibliothekskatalog der UB Chemnitz mehr als drei Suchbegriffe eingeben, werden immer drei beliebig mit “UND” und alle weiteren mit “ODER”
verknüpft – ähnlich wie bei einer Google Suche. Sie können diese Verknüpfungen aber steuern, indem Sie die Erweiterte Suche nutzen.</p>
Manchmal kann es sein, dass das Ergebnis auf den ersten Blick nicht vollständig mit der Eingabe der Suchbegriffe übereinstimmt. Zum Beispiel suchen einige Systeme auch nach
<p>Manchmal kann es sein, dass das Ergebnis auf den ersten Blick nicht vollständig mit der Eingabe der Suchbegriffe übereinstimmt. Zum Beispiel suchen einige Systeme auch nach
ähnlichen Begriffen. Wenn man “Kind” eingibt, werden auch Treffer mit Kinder, Adoptivkind, Vorschulkind, Mädchen, Junge usw. gefunden.</p>
<p>Ausführlich machen wir das Ganze im <a href="tutorial1.html">Tutorial Katalog</a> vor.</p>
......
<?php
require_once('../../sys/config.inc');
page(__FILE__);
?>
<h2 class="text-primary">Tipy</h2>
<p>Mnoho katalogů spojuje vyhledávané výrazy s AND (více k AND a jiným operátorům naleznete v <a href="../modul3/">modulu 3</a>).</p>
<p>Zadáte-li do katalogu Univerzitní knihovny v Chemnitz více než tři hesla, budou tři náhodná spojena s AND a další s OR podobně jako
při vyhledávání na Googlu. Tato spojení ale můžete ovlivnit využitím rozšířeného vyhledávání.</p>
<p>Někdy se může stát, že výsledek na první pohled neodpovídá zadání ve vyhledávání. Některé vyhledávače například vyhledávají podobné výrazy.
Když zadáte heslo dítě“, naleznete ve výsledcích děti, adoptované dítě, předškolní dítě, dívka, chlapec atd.</p>
<p>Podrobněji se budeme katalogu věnovat <a href="tutorial1.html">v tutoriálu</a> (v němčině).</p>
<?php
require_once('../../sys/config.inc');
page(__FILE__);
?>
<h2 class="text-primary">Virtuální katalog Karlsruhe (KVK) – knihovnický metavyhledávač</h2>
<p>Přes <?php get_popover('kvk_term','KVK');?>
(<a href="http://kvk.bibliothek.kit.edu/?kataloge=SWB&kataloge=BVB&kataloge=NRW&kataloge=HEBIS&kataloge=HEBIS_RETRO&kataloge=KOBV_SOLR&kataloge=GBV&kataloge=DDB&kataloge=STABI_BERLIN&digitalOnly=0&embedFulltitle=0&newTab=0">odkaz zde</a>)
můžete vyhledávat v ještě větším množství dokumentů. Tento metavyhledávač Vám umožní vyhledávat v německých, švýcarských a rakouských sloučených katalozích,
ale i mnoha mezinárodních katalozích knihoven najednou. V současné době je k dispozici přes sto miliónů knih, časopisů a dalších médií (stav únor 2016).</p>
<p>Před začátkem vyhledávání sami určíte, jaké online katalogy mají být prohledány. Váš požadavek bude zaslán do vybraných katalogů.
Shody se poté ukážou na Vaší obrazovce.</p>
<p>Fond univerzitní knihovny v Chemnitz a dalších saských knihoven naleznete v
<?php get_popover('swb_term','Knihovní síti jihozápadního Německa/ Südwestdeutscher Bibliotheksverbund (SWB) (Südwestdeutscher Bibliotheksverbund (SWB)');?>.</p>
<?php
require_once('../../sys/config.inc');
page(__FILE__);
?>
<h2 class="text-primary">Univerzitní knihovny</h2>
<p>Hlavním úkolem univerzitní knihovny je pokud možno rozsáhlé zajištění relevantní literatury příslušníkům univerzity,
a to od rektora po studenty, ale i širokou veřejnost. Univerzitní knihovny jsou často rozdělené na několik oddělení.
V jednoduchém knihovnickém systému, ve kterém neexistují odborné a institucionální knihovny, je univerzitní knihovna
centrálním zařízením. Většinou ale existují různá oddělení, které by měl každý znát: ve volném výběru jsou knihy k zapůjčení
a prezenční knihy, které se půjčit nedají, ale jsou dostupné k užívání v rámci knihovny. V depozitáři jsou často knihy
prezenční, ale i výpůjční, které musí uživatel předem objednat.</p>
<p>V následujícím tutoriálu (v němčině) se dozvíte základy oUniverzitní knihovně v Chemnitz, jež má působit jako příklad.</p>
<iframe style="width:100%; min-height:550px;" src="../tutorials/modul1-intro/index.html"></iframe>
......@@ -9,7 +9,8 @@ nach Ihren Wünschen präzisieren.</p>
<p>Zum Beispiel können Sie Treffer aus einem bestimmten Fachgebiet aussuchen, die Suchergebnisse auf Titel einer bestimmten Sprache beschränken
oder das Erscheinungsjahr eingrenzen. </p>
Wenn Sie mehrere Checkboxen innerhalb einer Kategorie markieren, wird eine “ODER”-Verknüpfung ausgelöst. Dann erhalten Sie beispielsweise sowohl
<p>Wenn Sie mehrere Checkboxen innerhalb einer Kategorie markieren, wird eine “ODER”-Verknüpfung ausgelöst. Dann erhalten Sie beispielsweise sowohl
die Ergebnisse des Fachgebietes Psychologie als auch die des Fachgebietes Soziologie.</p>
<p>Das Erklärte können Sie hier am Beispiel der UB Chemnitz noch einmal nachvollziehen:
......
<?php
require_once('../../sys/config.inc');
page(__FILE__);
?>
<h2 class="text-primary">Omezení vyhledávání – získání kompaktních seznamů</h2>
<p>Pro získání kompatního seznamu výsledků můžete ve většině katalogů zpřísnit výběr pomocí filtrů.</p>
<p>Můžete tak například ovyhledat výsledky z určitého oboru, tituly v určitém jazyce nebo s konkrétním rokem vydání.</p>
<p>Zaškrtnete-li více polí v jedné kategorii, bude použit operátor OR. Získáte pak například jak výsledky z oboru psychologie,
tak výsledky z oboru sociologie.</p>
<p>Pro zobrazení praktické ukázky na příkldu Univerzitní knihovny v Chemnitz:
<a href="https://katalog.bibliothek.tu-chemnitz.de/Search/Results?mylang=cs&type=AllFields&lookfor=schulangst+grundschule"
class="linkextern" target="blank"> Online katalog</a></p>
<?php
require_once('../../sys/config.inc');
page(__FILE__);
?>
<h2 class="text-primary">Výsledky – všechny nalezené výsledky</h2>
<p>V nalezených výsledcích většinou můžete ještě zúžit výběr pro získání přesnějšího výsledku. Zde se můžete podívat na příklad výsledků.</p>
<iframe style="width:100%; min-height:550px;" src="https://katalog.bibliothek.tu-chemnitz.de/Search/Results??mylang=cs&type=AllFields&lookfor=Europäische+Bankenaufsicht"></iframe>
......@@ -26,7 +26,34 @@ $files = array (
'kvk' => 'KVK'
),
'test' => 'Abschlusstest'
));
),
'cs' => array(
'index' => 'Vítejte',
'libraries' => 'Univerzitní knihovny',
'catalog' => array(
'catalog' => 'Katalog',
'search' => 'Vyhledávání',
'information' => 'Tipy',
'tutorial1' => 'Totoriál katalog (DE)',
'list' => 'Výsledky',
'rank' => 'Ranking',
'limit' => 'Omezení',
'display' => 'Zobrazení exempláře',
'tutorial2' => 'Totoriál zobrazení exempláře (DE)',
'expand' => 'Rozšířené vyhledávání'
),
'rvk' => array(
'rvk' => 'RSK',
'rvk2' => 'Příklady'
),
'semester' => 'Semestrální aparáty',
'regional' => array(
'regional' => 'Nadregionální vyhledávání',
'kvk' => 'KVK'
),
'test' => 'Závěrečný test (DE)'
),
);
?>
<?php
require_once('../../sys/config.inc');
page(__FILE__);
?>
<h2 class="text-primary">Ranking - Tip</h2>
<p>Výsledky jsou ve většině případech řazeny dle komplexního postupu v rankingu.</p>
<p>Například výsledky s většinovou shodou zadaných hesel jsou hodnoceny jako velmi důležité.</p>
<p>Kromě toho je důležité, kolik hesel je zadaných ve vyhledávacích polích (např. pole název,
<?php get_popover('subjectheading','klíčové slovo');?>) . Zobrazí-li se hledané heslo v krátkém názvu dokumentu,
bude tento dokument v pořadí výše, než dokument s delším názvem.</p>
<p>Smyslem systému je vyhlédávat a nalézt výsledky, které třeba na první pohled nevyhledáváme, jsou pro nás ale také zajímavé.</p>
<?php
require_once('../../sys/config.inc');
page(__FILE__);
?>
<h2 class="text-primary">Nadregionální vyhledávání</h2>
<p>A kde můžete hledat, pokud hledanou knihu nenajdete v katalogu? Vaše vyhledávání není omezeno pouze na katalog dané knihovny.
Kromě tohoto katalogu existují také sloučené katalogy a <?php get_popover('metasearchengine','metavyhledávče');?>,
ve kterých můžete vyhledávat v několika knihovnách najednou.</p>
<p>Pokud najdete hledaný dokument, můžete si ho objednat ve Vaší knihovně v rámci meziknihovní výpůjční služby
(více se dozvíte v <a href="../modul5/">modulu 5</a>).</p>
<?php
require_once('../../sys/config.inc');
page(__FILE__);
?>
<h2 class="text-primary">Řezenská sdružená klasifikace (RSK) – jak jsou knihy uspořádané v regálech?</h2>
<p>V knihovnách existuje mnoho možností, jak knihy uspořádat. Od formálních kritérií, jako je například datum zpracování (nummerus currens),
přes systematické uspořádání, při kterém jsou knihy přiřazeny jednotlivým oborům, ale i forma s prvky obou uspořádání.</p>
<p>V anglicky hovořících zemích jsou neznámější Deweyova <?php get_popover('system','klasifikace ');?> a LCC Libryry of Congress Classificaion.
V německy hovořících zemích je snad nejznámější <?php get_popover('rvk_term', ezenské sdružené klasifikaci (RSK)/ Regensburger
Verbundklassifikation (RVK)');?>.</p>
<p>Jistě už jste si při vyhledávání povšimli slova signatura, např. QT 000 end nebo MR 2000 die. Toto označení zahrnuje jak tématické zařazení v 
RVK, tak umístění v knihovně včetně popisu regálu.</p>
<p>Knihy s podobným obsahem stojí v knihovně u sebe, a tak můžete na stejném místě najít i další potřebnou literaturu.</p>
<p>Stejně tak můžete vyhledávat i v katalogu, ve kterém se zobrazí všechny knihy se stejným umístěním v regálu.</p>
<?php
require_once('../../sys/config.inc');
page(__FILE__);
?>
<h2 class="text-primary">Příklady pro Řezenskou sdruženou klasifikaci (RSK)</h2>
<table class="table table-striped">
<thead>
<tr class="info">
<th>kód</th>
<th>význam</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>R</td>
<td>Geografie</td>
</tr>
<tr>
<td>RC</td>
<td>Regionální geografie</td>
</tr>
<tr>
<td>RC 10000</td>
<td>Evropa</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Chcete-li se o RVK dozvědět více: <a href="http://rvk.uni-regensburg.de/index.php/regensburger-verbundklassifikation-online"
class="linkextern" target="blank">http://rvk.uni-regensburg.de/index.php/regensburger-verbundklassifikation-online</a></p>
<?php
require_once('../../sys/config.inc');
page(__FILE__);
?>
<h2 class="text-primary">Vyhledávání</h2>
<p>V katalogu knihovny je nabízeno jednoduché vyhledávání (pole vyhledávání) a rozšířené vyhledávání. Občas je rozšířené vyhledávání i néco
náročnější, vyplatí se ale, když ohraničíte vyhledávání, aby katalog nenašel příliš mnoho informací.</p>
<p>Většinou můžete k jednoduchému vyhledávání přidat ještě jedno pole. Např. pole autor nebo heslo více k tomu později.</p>
<p>Zde vidíte <a href="https://katalog.bibliothek.tu-chemnitz.de/?mylang=cs" class="linkextern" target="blank">úvodní stranu katalogu</a>
Univerzitní knihovny v Chemnitz. Můžete si vyzkoušet vyhledávání. Českou verzi přepněte vpravo nahoře</p>
<iframe style="width:100%; min-height:550px;" src="https://katalog.bibliothek.tu-chemnitz.de/?mylang=cs"></iframe>
<?php
require_once('../../sys/config.inc');
page(__FILE__);
?>
<h2 class="text-primary">Semestrální aparáty – vybraná seminární literatura</h2>
<p>Konvenční semestrální aparáty se skládají z dokumentů, které Váš vyučující připravil pro určitý seminář.
<?php get_popover('semester', 'Semestrální aparáty');?> jsou v knihovně odděleny od běžného volného výběru.
Většinou zůstávají sestaveny po dobu jednoho, někdy i více semestrů.</p>
<p>Literatura v semestrálních aparátech je tak důležitá, že je vyňata z běžné výpůjčky. Stojí-li kniha v semestrálním aparátu,
vidíte to na našem příkladu v zobrazení exempláře v katalogu. Zde je také zobrazeno, v jakém semestrálním aparátu se kniha nachází:</p>
<img src="../../images/semester.png" class="img-responsive">
<p>Semestrální aparáty bývají také v eletronické podobě, kam ho umístí vyučující. V Sasku je tomu přizpůsobena platforma zvná OPAL.</p>
<?php
require_once('../../sys/config.inc');
page(__FILE__);
?>
<iframe style="width:100%; min-height:550px;" src="../test/modul1/index.html"></iframe>
<?php
require_once('../../sys/config.inc');
page(__FILE__);
?>
<h2 class="text-primary">Totoriál katalog</h2>
<p>Na totmto interaktivním vyhledávání v katalogu Univerzitní knihovny v Chemnitz můžete vidět, jak funguje vyhledávání.
(Pozor: Ve videu budete vyzváni zadat sami hledané heslo. Přejeďte jednoduše kurzorem myši do prostoru vyhledávání.)</p>
<iframe style="width:100%; min-height:550px;" src="../tutorials/modul1-suche/index.html"></iframe>
<?php
require_once('../../sys/config.inc');
page(__FILE__);
?>
<h2 class="text-primary">Totoriál zobrazení exempláře</h2>
<iframe style="width:100%; min-height:550px;" src="../tutorials/modul1-anzeige/index.html"></iframe>
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment