Commit 98ce6fbf authored by Katrin Otto's avatar Katrin Otto

Korrekturen

parent 33858a94
......@@ -5,7 +5,7 @@ page(__FILE__);
<h2 class="text-primary">Následky plagiátorství</h2>
<p>Plagiátorství vysokoškolských praxí, popř. prací závěrečných může mít ohromné následky.</p>
<p>Plagiátorství vysokoškolských prací, popř. prací závěrečných může mít nedozírné následky.</p>
<p>Například:</p>
<ul>
......
......@@ -11,5 +11,5 @@ page(__FILE__);
<li>Ideový plagiát: Použití popř. parafrázování myšlenky, přičemž jsou zaměněna slova a stavba věty tak, že se zastíní původ myšlenky.</li>
<li>Překlad myšlenek a textových pasáží z cizojazyčného textu bez udání zdroje.</li>
<li>Převzetí metafor, idiomů nebo jazykových spojení bez udání zdroje.</li>
<li>Plagiát citátu: Použítí citátu, který byl nalezen v sekundární literatuře a použit pro podporu vlastní domněnky, ale nebyl uveden zdroj.</li>
<li>Plagiát citátu: Použití citátu, který byl nalezen v sekundární literatuře a použit pro podporu vlastní domněnky, ale nebyl uveden zdroj.</li>
</ol>
......@@ -4,7 +4,7 @@ page(__FILE__);
?>
<h2 class="text-primary">Herzlich willkommen im Modul Zitieren und Plagiate!</h2>
<h3 class="text-danger">Folgende Frage beantworten wir in diesem Modul:</h3>
<h3 class="text-danger">Folgende Fragen beantworten wir in diesem Modul:</h3>
<ul>
<li>Was Zitieren eigentlich alles beinhaltet?</li>
......
......@@ -66,7 +66,7 @@ následující aspekty vědecké svobody:</p>
<li>kopie pro privátní a jiné vlastní použití, zasílání kopií na požádání.</li>
</ul>
<p class="text-danger">Novinka: od jara 2018 platí v Německu nový zákon o autorských právech, který se týka speciálně univerzit a vysokých škol.</p>
<p class="text-danger">Novinka: od jara 2018 platí v Německu nový zákon o autorských právech, který se týká speciálně univerzit a vysokých škol.</p>
<p>Přesné znění tohoto zákona najdete pod <a href="http://www.gesetze-im-internet.de/urhg/index.html" class="linkextern" target="blank">"Gesetz über
Urheberrecht und verwandte Schutzrechte"</a>.</p>
......
......@@ -9,16 +9,16 @@ page(__FILE__);
...aneb chlubiti se cizím peřím</br>
</blockquote>
<p>Seminární práce, diplomové, magisterské a bakalářské práce, disertační práce práce: </p>
<p>Seminární práce, diplomové, magisterské a bakalářské práce, disertační práce: </p>
<p>Psaní některých vědeckých textů je nezbytnou součástí studia. Přitom právě tyto texty obsahují odkazy na již existující literaturu: knihy, články v
odborných časopisech, pracovní podklady, příspěvky, sbírky,
<?php get_popover('primarysource','(primární) zdroje');?>, internetové zdroje atd.</p>
<p class="text-danger">Důležité: výroky, citáty, odkazy, i myšlenky, které jsou – doslova nebo obsahově – převzaty z jiných zdrojů, musí být doloženy!</p>
<p class="text-danger">Důležité: výroky, citáty, odkazy i myšlenky, které jsou – doslova nebo obsahově – převzaty z jiných zdrojů, musí být doloženy!</p>
<p>Nabízíme Vám krátký úvod do problematiky plagiátorství. Ukážeme Vám, jak se plagiátorství vyhnout. Další literaturu na toto téma, ale i obecnou literaturu k
psaní vědeckých prací, naleznete v katalogu vaší knihovny.</p>
<p>Nápomocné Vám mohou být také podklady, jak psát dobrou vědeckou práci, které již na většině vysokých škol existují. TU Chemnitz takové podklady také nabízí,
<a href="../links/">odkaz</a> naleznete v seznamu odkázů.</p>
<a href="../links/">odkaz</a> naleznete v seznamu odkazů.</p>
......@@ -15,7 +15,7 @@ page(__FILE__);
</div>
<p>Na začátku je snad každý konfrontován s následky nekorektního citování nebo úmyslného <?php get_popover('plagiarism','plagiátorství');?>.
Následkem je neuznání zkoušky nebo akademického titulu, ale i zkažení profesní kariéry.</p>
Následkem je neuznání zkoušky nebo akademického titulu, ale i zničená profesní kariéra.</p>
<p>Proto platí: Naučte se citovat správně již od začátku!</p>
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment