Commit 88ee676a authored by Katrin Pötschke's avatar Katrin Pötschke
Browse files

Übersettzung Modul 5

parent fae0f577
<?php
require_once('../../sys/config.inc');
page(__FILE__);
?>
<h2 class="text-primary">Návrh na pořízení</h2>
<p>Pokud je kniha, kterou jste našli, velmi důležitá pro Vámi studovaný obor, ale v knihovně není v nabídce,
můžete podat návrh na její pořízení. Pořízení závisí na posouzení odborných pracovníků a finanční situaci.</p>
<p>UK TU Chemnitz má pro tyto účely speciální <a href="https://www.tu-chemnitz.de/ub/suchen-und-finden/fachrecherche/fachportale/formulare/anschaffung_allg.php"
class="linkextern" target="blank">formulář (DE)</a>.</p>
<?php
require_once('../../sys/config.inc');
page(__FILE__);
?>
<h2 class="text-primary">Služby pro doručení dokumentů</h2>
<p>Nemáte čas nazbyt?</p>
<p>Kromě meziknihovní výpůjční služby nabízené vaší knihovnou, můžete využít služeb komerčních dodavatelů jako je Subito nebo Ingenta.
Tito dodavatelé zasílají dokemty přímo k Vám domů, jsou ale dražší.</p>
<p>Kromě toho nabízí nakladatelství na svých stránkách pro digitální dokumenty čas od času možnost stáhnout si dokument nebo článek pomocí
služby Pay per View; to znamená, že zaplatíte poplatek za stažení.</p>
<p><span class="glyphicon glyphicon-thumbs-up"></span> V Chemnitz ale můžete využít i služby inhouse dodání, díky níž mohou příslušníci
TU Chemnitz obdržet články z časopisů emailem.</p>
<?php
require_once('../../sys/config.inc');
page(__FILE__);
?>
<h2 class="text-primary">Vyhledání plných textů</h2>
<p>Jak otevřete v katalogu <a href="https://www.tu-chemnitz.de/ub/suchen-und-finden/emedien/ebooks/ebooks.html"
class="linkextern" target="blank">e-knihy</a> a <a href="https://www.tu-chemnitz.de/ub/suchen-und-finden/emedien/ejournals/ejournals.html"
class="linkextern" target="blank">e-žurnály</a> již víte. Jak se ale dostanete ke článkům z časopisů, které jste našli v bibliografických
databázích nebo speciálních vyhledávačích?</p>
<p>Pokud používáte <a href="https://scholar.google.de/schhp?hl=de" class="linkextern" target="blank">Google Scholar</a>
namísto Googlu, máte jednu výhodu: tent speciální vyhledávač prohledává již od začátku pouze akademické stránky s plnými texty a
odkazy na odbornou literaturu. Některé dokumenty mají být dle myšlenky <?php get_popover('openaccess','Open Access');?> volně přístupné na internetu.</p>
<p>V databázích naleznete odkaz, který Vám ukáže, zda má vaše knihovna případně daný titul k dispozici. Více se dozvíte v následujícím tutoriálu.</p>
<?php
require_once('../../sys/config.inc');
page(__FILE__);
?>
<h2 class="text-primary">Vítejte v modulu Získání literatury!</h2>
<h3 class="text-danger">V tomto modulu zodpovíme následující otázku:</h3>
<ul>
<li>Jak získáte literaturu, kterou jste nalezli při rešerši?</li>
</ul>
<?php
require_once('../../sys/config.inc');
page(__FILE__);
?>
<h2 class="text-primary">Meziknihovní výpůjční služba</h2>
<p>Najdete-li v <a href="http://kvk.bibliothek.kit.edu/?digitalOnly=0&embedFulltitle=0&newTab=0" class="linkextern" target="blank">KVK</a>,
na internetu nebo v databázi knihy nebo články, které nejsou k dispozici ve vaší knihovně ani v elektronické podobě
pomůže Vám <?php get_popover('interlibraryloan','meziknihovní výpůjční služba');?>. </p>
<p>Zde najdete podrobné infrmace (DE), jak funguje meziknihovní výpůjční služba v UK Chemnitz:
<a href="https://www.tu-chemnitz.de/ub/service/anmelden-ausleihe/fernleihe.html" class="linkextern" target="blank">
https://www.tu-chemnitz.de/ub/service/anmelden-ausleihe/fernleihe.html</a></p>
<p>Vaše knihovna obstará knihy nebo články z jiných knihoven bohužel ale ne zadarmo. Tato služba stojí 1,50 za objednávku.</p>
<p>Jak tato objednávka na TU Chemnitz funguje, Vám ukážeme krok za krokem.</p>
<?php
require_once('../../sys/config.inc');
page(__FILE__);
?>
<h2 class="text-primary">Vypůjčení a objednávka</h2>
<p>Vzpomínáte i na modul 1? Tam jste si již přečetli, jak se dostanete ke knihám, které stojí v knihovně
nezávisle na tom, jestli jsou součástí <?php get_popover('openaccessholding','volného výběru');?>
nebo je musít objednat, protože stojí v <?php get_popover('stackcollection','depozitáři');?>.</p>
<p>Kromě toho už také víte, že si můžete právě vypůjčené knihy jednoduše rezervovat.</p>
<p>Pokyny nylaznete zde (DE): <a href="https://www.tu-chemnitz.de/ub/service/anmelden-ausleihe/ausleihe.html" class="linkextern" target="blank">
https://www.tu-chemnitz.de/ub/service/anmelden-ausleihe/ausleihe.html</a></p>
<?php
require_once('../../sys/config.inc');
page(__FILE__);
?>
<iframe style="width:100%; min-height:550px;" src="../test/modul5/index.html"></iframe>
<?php
require_once('../../sys/config.inc');
page(__FILE__);
?>
<h2 class="text-primary">Tutoriál Dostupný dokument (DE)</h2>
<iframe style="width:100%; min-height:550px;" src="../tutorials/modul5-dokument/index.html"></iframe>
<?php
require_once('../../sys/config.inc');
page(__FILE__);
?>
<h2 class="text-primary">Tutoriál Meziknihovní výpůjční služba – objednávka (DE)</h2>
<iframe style="width:100%; min-height:550px;" src="../tutorials/modul5-fernleihe/index.html"></iframe>
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment