Commit 856430aa authored by Katrin Otto's avatar Katrin Otto

Korrekturen Tschechisch

parent 256db571
......@@ -71,7 +71,7 @@ $glossary = array(
),
'bibliographicdata' => array(
'title' => 'Bibliografické údaje',
'text' => 'Údaje k názvu díla, autorovi, nakladatelství, ročníku časopisu atd., kterými je publikace jednoznačně definována amusí být uvedena při
'text' => 'Údaje k názvu díla, autorovi, nakladatelství, ročníku časopisu atd., kterými je publikace jednoznačně definována a musí být uvedena při
objednávce a v seznamu literatury',
'link' => 'metadata'
),
......@@ -94,10 +94,10 @@ $glossary = array(
),
'booleanoperator' => array(
'title' => 'Booleovské operátory',
'text' => 'louží k logickému propojení pojmů v rámci vyhledávání:
'text' => 'Slouží k logickému propojení pojmů v rámci vyhledávání:
<ul>
<li>AND – tvoří průnik; hledáte-li pojmy A a B, naleznete výsledky, ve kterých je A a B,</li>
<li>OR – tvoří množinu; hledáte-li pojmy A nebo B, neleznete výsledky, ve kterých je A nebo B a nebo A a B<li>
<li>OR – tvoří množinu; hledáte-li pojmy A nebo B, neleznete výsledky, ve kterých je A nebo B a nebo A a B</li>
<li>NOT – vylučuje; hledáte-li pojem A a ne B, naleznete výsledky, ve kterých je A a ne B.</li>
</ul>'
),
......@@ -106,7 +106,7 @@ $glossary = array(
'main' => 'bvb_term'
),
'campuslicence' => array(
'title' => 'Licencí pro kampus',
'title' => 'Licence pro kampus',
'text' => 'Licence pro přístup k elektronickým médiím omezená na oblast univerzitního kampusu. Přístup je možný pouze z počítačů, které mají
univerzitní IP adresy.',
'link' => 'vpn'
......@@ -118,7 +118,7 @@ $glossary = array(
),
'database' => array(
'title' => 'Databáze',
'text' => 'Elektronická forma katalogu, bibliografie, sbírky dat, nebo textů (slovník, pracovní vydání). Formálně se dělí datbáze na online (většina)
'text' => 'Elektronická forma katalogu, bibliografie, sbírky dat, nebo textů (slovník, pracovní vydání). Formálně se dělí databáze na online (většina)
a databáze na CD nebo DVD.)'
),
'databasehost' => array(
......@@ -233,7 +233,7 @@ $glossary = array(
),
'openaccessholding' => array(
'title' => 'Volný výběr',
'text' => 'Zde si mohou uživatelé sami vzít knihu z regálu a vypůjčit si jí.'
'text' => 'Zde si mohou uživatelé sami vzít knihu z regálu a vypůjčit si ji.'
),
'freetextsearch' => array(
'title' => 'Freitextsuche',
......@@ -265,7 +265,7 @@ $glossary = array(
),
'thesis' => array(
'title' => 'Vysokoškolská práce',
'text' => 'Publikace sepsána studentem vysoké školy jako výsledek jeho studia a bádáním např. Studentské závěrečné práce, disertace, habilitace.'
'text' => 'Publikace sepsána studentem vysoké školy jako výsledek jeho studia a bádáním např. studentské závěrečné práce, disertace, habilitace.'
),
'idiom' => array(
'title' => 'Idiom',
......@@ -406,7 +406,7 @@ $glossary = array(
),
'norm' => array(
'title' => 'Norma, právní norma',
'text' => 'Právní ustanovení o například velikosti žárovky, které je platen pro všechny možné zájemce. UK Chemnitz má ve fondu m.j. kompletní seznam norem, ASTM standardy
'text' => 'Právní ustanovení o například velikosti žárovky, které je plat pro všechny možné zájemce. UK Chemnitz má ve fondu m.j. kompletní seznam norem, ASTM standardy
(American Society for Testing and Materials) a předpisy VDI (Verein deutscher Ingenieure.)'
),
'onlinefirst' => array(
......@@ -495,7 +495,7 @@ $glossary = array(
'link' => 'bibliographicdatabase , abstractdatabase'
),
'rvk_term' => array(
'title' => 'Řezenské sdružené klasifikaci (RSK)/ Regensburger Verbundklassifikation (RVK)',
'title' => 'Řezenská sdružená klasifikace (RSK)/ Regensburger Verbundklassifikation (RVK)',
'text' => 'Systematika uspořádání knihovních fondů ve volném výběru; kombinace písmen a znaků; vyvinutá UK Řezno/ Regensburg. V katalogu lze toto dělení využít pro
tématické vyhledávání literatury, např. ST 250 (programovací jazyky).'
),
......@@ -551,7 +551,7 @@ $glossary = array(
'text' => 'Speciální vyhledávače se omezují na vybrané obsahy a typy dokumentů na internetu, ke kterým mají ucelené podklady'
),
'keyword' => array(
'title' => 'Předmětových hesel',
'title' => 'Předmětová hesla',
'text' => 'Slovo vyjadřující obsah z názvu či abstraktu publikace.'
),
'searchservice' => array(
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment