Commit 833b30a0 authored by Katrin Otto's avatar Katrin Otto

IK spezifisch

parent 7010b0bd
<?php
require_once('sys/config.inc');
page(__FILE__, 'start');
?>
<h2 id="index-heading" class="text-primary">E-Learning / IKOnline</h2>
<p>Zum Komplex des wissenschaftlichen Arbeitens gehören nicht nur der Schreibprozess oder das Referat im Seminar.
Eine entscheidende Rolle spielt dabei auch die, all dem zugrunde liegende, Information. Denn auf welchen
Informationen man ein Referat oder eine Seminararbeit aufbaut, trägt ganz entscheidend zu dessen Qualität bei.</p>
<p>Es wird immer wichtiger, aber auch schwieriger, gute, wissenschaftlich fundierte Informationen zu finden und
diese von weniger seriösen Informationen abzugrenzen. Dabei soll dieser Kurs zur „Informationskompetenz“ Unterstützung
bieten. Natürlich endet dies nicht mit dem Auffinden von Informationen sondern beinhaltet ebenfalls die Erschließung,
beispielsweise im Literaturverzeichnis, das Bewerten und natürlich die korrekte Angabe der Informationen – das
Zitieren also.</p>
<p>Denn erst wenn diese Grundsätze beherrscht und angewendet werden, ist gutes wissenschaftliches Arbeiten und damit
wissenschaftlicher Diskurs und Fortschritt möglich.</p>
<?php
require_once('sys/config.inc');
page(__FILE__, 'start');
?>
<h2 id="index-heading" class="text-primary">E-Learning / IKOnline</h2>
<p>K vědecké práci nepatří pouze psaní a referáty v seminářích. Rozhodující roli sehrávají také informace, bez kterých se výše uvedené základy neobejdou.
Pro kvalitu práce je podstatné, na jakých informacích je referát či seminární práce postavena.</p>
<p>Je stále důležitější, ale také složitější, najít kvalitní vědecké informace a ohraničit je od méně seriózních. Tento kurz proto nabízí podporu k informační kompetenci.
Vědecká práce nekončí nalezením informací, zahrnuje také odvození, např. v seznamu literatury, hodnocení a také konkrétní údaje tedy citace.</p>
<p>Kdo zvládá tyto základy a umí je použít, bude moci správně vědecky pracovat, diskutovat a bádat na vědecké úrovni.</p>
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment