Commit 369caf84 authored by Katrin Otto's avatar Katrin Otto

Delete ikonline.html.cs

parent e57a474e
<?php
require_once('sys/config.inc');
page(__FILE__, 'start');
?>
<h2 id="index-heading" class="text-primary">E-Learning / IKOnline</h2>
<p>K vědecké práci nepatří pouze psaní a referáty v seminářích. Rozhodující roli sehrávají také informace, bez kterých se výše uvedené základy neobejdou.
Pro kvalitu práce je podstatné, na jakých informacích je referát či seminární práce postavena.</p>
<p>Je stále důležitější, ale také složitější, najít kvalitní vědecké informace a ohraničit je od méně seriózních. Tento kurz proto nabízí podporu k informační kompetenci.
Vědecká práce nekončí nalezením informací, zahrnuje také odvození, např. v seznamu literatury, hodnocení a také konkrétní údaje tedy citace.</p>
<p>Kdo zvládá tyto základy a umí je použít, bude moci správně vědecky pracovat, diskutovat a bádat na vědecké úrovni.</p>
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment