Commit 33858a94 authored by Katrin Otto's avatar Katrin Otto

Korrekturen Tschechisch

parent 856430aa
......@@ -5,7 +5,7 @@
<h2 class="text-primary">Katalog Univerzitní knihovny – cesta k literatuře</h2>
<p>S pomocí <?php get_popover('catalog', 'katalogu knihovny');?> </span></a> můžete vyhledávat dokumenty, které knihovna zakoupila
nebo je má licencvané. To všechno máte k dipozici. Kromě toho mají knihovny v katalogu také dokumenty, které jsou volně přístupné
nebo je má licencované. To všechno máte k dipozici. Kromě toho mají knihovny v katalogu také dokumenty, které jsou volně přístupné
na internetu. Všechny tyto zdroje jsou vhodné pro Vaše seminární a závěrečné práce nebo referáty.</p>
<p>V katalogu Univerzitní knihovny v Chemnitz naleznete například tištěné a elektronické</p>
......
......@@ -9,7 +9,7 @@ page(__FILE__);
<ul>
<li>Jak fungují vědecké knihovny?</li>
<li>Co všechno najdu v katalogu knihovny a co ne?</li>
<li>Jak najdu mojí knihu v knihovně? A jak si jí vypůjčím?</li>
<li>Jak najdu mojí knihu v knihovně? A jak si ji vypůjčím?</li>
<li>Semestrální aparáty co je to a má je každá knihovna?</li>
<li>Kde můžu hledat dál, když moje knihovna nemá hledanou knihu nebo časopis?</li>
</ul>
......@@ -2,7 +2,7 @@
require_once('../../sys/config.inc');
page(__FILE__);
?>
<h2 class="text-primary">Virtuální katalog Karlsruhe (KVK) – knihovnický metavyhledávač</h2>
<h2 class="text-primary">Virtuální katalog Karlsruhe/ Karlsruher Virtueller Katalog (KVK) – knihovnický metavyhledávač</h2>
<p>Přes <?php get_popover('kvk_term','KVK');?>
(<a href="http://kvk.bibliothek.kit.edu/?kataloge=SWB&kataloge=BVB&kataloge=NRW&kataloge=HEBIS&kataloge=HEBIS_RETRO&kataloge=KOBV_SOLR&kataloge=GBV&kataloge=DDB&kataloge=STABI_BERLIN&digitalOnly=0&embedFulltitle=0&newTab=0">odkaz zde</a>)
......@@ -12,4 +12,5 @@ ale i mnoha mezinárodních katalozích knihoven najednou. V současné době j
<p>Před začátkem vyhledávání sami určíte, jaké online katalogy mají být prohledány. Váš požadavek bude zaslán do vybraných katalogů.
Shody se poté ukážou na Vaší obrazovce.</p>
<p>Fond Univerzitní knihovny; <?php get_popover('swb_term','Knihovní síti jihozápadního Německa/ Südwestdeutscher Bibliotheksverbund (SWB)');?>.</p>
<p>Knihy z fondu Univerzitní knihovny Chemnitz a dalších saských knihoven naleznete v
<?php get_popover('swb_term','Knihovní síti jihozápadního Německa/ Südwestdeutscher Bibliotheksverbund (SWB)');?>.</p>
......@@ -6,7 +6,7 @@ page(__FILE__);
<p>Pro získání kompatního seznamu výsledků můžete ve většině katalogů zpřísnit výběr pomocí filtrů.</p>
<p>Můžete tak například ovyhledat výsledky z určitého oboru, tituly v určitém jazyce nebo s konkrétním rokem vydání.</p>
<p>Můžete tak například vyhledat výsledky z určitého oboru, tituly v určitém jazyce nebo s konkrétním rokem vydání.</p>
<p>Zaškrtnete-li více polí v jedné kategorii, bude použit operátor OR. Získáte pak například jak výsledky z oboru psychologie,
tak výsledky z oboru sociologie.</p>
......
......@@ -34,16 +34,16 @@ $files = array (
'catalog' => 'Katalog',
'search' => 'Vyhledávání',
'information' => 'Tipy',
'tutorial1' => 'Totoriál katalog (DE)',
'tutorial1' => 'Tutoriál katalog (DE)',
'list' => 'Výsledky',
'rank' => 'Ranking',
'limit' => 'Omezení',
'display' => 'Zobrazení exempláře',
'tutorial2' => 'Totoriál zobrazení exempláře (DE)',
'tutorial2' => 'Tutoriál zobrazení exempláře (DE)',
'expand' => 'Rozšířené vyhledávání'
),
'rvk' => array(
'rvk' => 'RSK/RVK',
'rvk' => 'RVK',
'rvk2' => 'Příklady'
),
'semester' => 'Semestrální aparáty',
......
......@@ -5,7 +5,7 @@ page(__FILE__);
<h2 class="text-primary">Nadregionální vyhledávání</h2>
<p>A kde můžete hledat, pokud hledanou knihu nenajdete v katalogu? Vaše vyhledávání není omezeno pouze na katalog dané knihovny.
Kromě tohoto katalogu existují také sloučené katalogy a <?php get_popover('metasearchengine','metavyhledávče');?>,
Kromě tohoto katalogu existují také sloučené katalogy a <?php get_popover('metasearchengine','metavyhledávače');?>,
ve kterých můžete vyhledávat v několika knihovnách najednou.</p>
<p>Pokud najdete hledaný dokument, můžete si ho objednat ve Vaší knihovně v rámci meziknihovní výpůjční služby
......
......@@ -2,17 +2,17 @@
require_once('../../sys/config.inc');
page(__FILE__);
?>
<h2 class="text-primary">Řezenská sdružená klasifikace (RSK) – jak jsou knihy uspořádané v regálech?</h2>
<h2 class="text-primary">Řezenská sdružená klasifikace – jak jsou knihy uspořádané v regálech?</h2>
<p>V knihovnách existuje mnoho možností, jak knihy uspořádat. Od formálních kritérií, jako je například datum zpracování (nummerus currens),
přes systematické uspořádání, při kterém jsou knihy přiřazeny jednotlivým oborům, ale i forma s prvky obou uspořádání.</p>
<p>V anglicky hovořících zemích jsou neznámější Deweyova <?php get_popover('system','klasifikace ');?> a LCC Libryry of Congress Classificaion.
V německy hovořících zemích je snad nejznámější <?php get_popover('rvk_term', ezenska sdružena klasifikace (RSK)/ Regensburger
<p>V anglicky hovořících zemích jsou neznámější Deweyova <?php get_popover('system','klasifikace ');?> a LCC Library of Congress Classificaion.
V německy hovořících zemích je snad nejznámější <?php get_popover('rvk_term', ezenská sdružená klasifikace/ Regensburger
Verbundklassifikation (RVK)');?>.</p>
<p>Jistě už jste si při vyhledávání povšimli slova signatura, např. QT 000 end nebo MR 2000 die. Toto označení zahrnuje jak tématické zařazení v 
RSK, tak umístění v knihovně včetně popisu regálu.</p>
<p>Jistě už jste si při vyhledávání povšimli slova signatura, např. QT 000 end nebo MR 2000 die. Toto označení zahrnuje jak tématické zařazení
v RVK, tak umístění v knihovně včetně popisu regálu.</p>
<p>Knihy s podobným obsahem stojí v knihovně u sebe, a tak můžete na stejném místě najít i další potřebnou literaturu.</p>
......
......@@ -4,7 +4,7 @@ page(__FILE__);
?>
<h2 class="text-primary">Vyhledávání</h2>
<p>V katalogu knihovny je nabízeno jednoduché vyhledávání (pole vyhledávání) a rozšířené vyhledávání. Občas je rozšířené vyhledávání o néco
<p>V katalogu knihovny je nabízeno jednoduché vyhledávání (pole vyhledávání) a rozšířené vyhledávání. Občas je rozšířené vyhledávání o něco
náročnější, vyplatí se ale, když ohraničíte vyhledávání, aby katalog nenašel příliš mnoho informací.</p>
<p>Většinou můžete k jednoduchému vyhledávání přidat ještě jedno pole. Např. pole autor nebo heslo více k tomu později.</p>
......
......@@ -4,7 +4,7 @@ page(__FILE__);
?>
<h2 class="text-primary">Semestrální aparáty – vybraná seminární literatura</h2>
<p>Konvenční semestrální aparáty se skládají z dokumentů, které Váš vyučující připravil pro určitý seminář.
<p>Konvenční semestrální aparáty se skládají z dokumentů, které Váš vyučující připravil pro určitý seminář.<br>
<?php get_popover('semester', 'Semestrální aparáty');?> jsou v knihovně odděleny od běžného volného výběru.
Většinou zůstávají sestaveny po dobu jednoho, někdy i více semestrů.</p>
......@@ -13,4 +13,4 @@ vidíte to na našem příkladu v zobrazení exempláře v katalogu. Zde je ta
<img src="../../images/semester.png" class="img-responsive">
<p>Semestrální aparáty bývají také v eletronické podobě, kam ho umístí vyučující. V Sasku je tomu přizpůsobena platforma zvná OPAL.</p>
<p>Semestrální aparáty bývají také v eletronické podobě, kam ho umístí vyučující. V Sasku je tomu přizpůsobena platforma zvaná OPAL.</p>
......@@ -2,9 +2,9 @@
require_once('../../sys/config.inc');
page(__FILE__);
?>
<h2 class="text-primary">Totoriál katalog</h2>
<h2 class="text-primary">Tutoriál katalog</h2>
<p>Na totmto interaktivním vyhledávání v katalogu Univerzitní knihovny v Chemnitz můžete vidět, jak funguje vyhledávání.
<p>Na tomto interaktivním vyhledávání v katalogu Univerzitní knihovny v Chemnitz můžete vidět, jak funguje vyhledávání.
(Pozor: Ve videu budete vyzváni zadat sami hledané heslo. Přejeďte jednoduše kurzorem myši do prostoru vyhledávání.)</p>
<iframe style="width:100%; min-height:550px;" src="../tutorials/modul1-suche/index.html"></iframe>
......
......@@ -3,7 +3,7 @@ require_once('../../sys/config.inc');
page(__FILE__);
?>
<h2 class="text-primary">Totoriál zobrazení exempláře</h2>
<h2 class="text-primary">Tutoriál zobrazení exempláře</h2>
<iframe style="width:100%; min-height:550px;" src="../tutorials/modul1-anzeige/index.html"></iframe>
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment