Commit 2b6cb47c authored by Katrin Otto's avatar Katrin Otto

Übersetzung Tschechisch

parent d07fd817
......@@ -9,26 +9,30 @@
//21.06.2018, Katrin Otto
$see = 'viz ';
$seeAlso = 'viz také ';
$glossary = array(
'5-steps-model' => array (
'title' => 'Model pěti kroků',
'text' => 'Postup využití slovních hesel a klíčových slov při tématické rešerši.'
),
'distanceoperator' => array(
'title' => 'Abstandsoperator',
'main' => 'proximityoperator'
'title' => 'Odstupový operátor',
'main' => 'sousední operátor'
),
'abstract' => array(
'title' => 'Abstract, Kurzreferat',
'text' => 'Die kurze Inhaltsangabe eines Aufsatzes, der in einer Zeitschrift oder in einem Sammelband veröffentlicht wird, in der Regel vom Autor verfasst.'
'title' => 'Abstrakt, krátký referát',
'text' => 'Krátký údaj o obsahu textu, který byl zveřejněn v časopise nebo sbírce, zpravidla napsán autorem samotným.'
),
'abstractdatabase' => array(
'title' => 'Abstractdatenbank',
'text' => 'Enthält neben bibliographischen Angaben kurze Zusammenfassung/Inhaltserschließung der nachgewiesenen Veröffentlichungen'
'title' => 'Databáze abstraktů',
'text' => 'Obsahuje kromě bibliografických údajů krátká shrnutí/obsahy doložených zveřejněných textů.'
),
'accessionnumber' => array(
'title' => 'Accessionsnummer, Zugriffsnummer, Accession Number',
'text' => 'Nummer, die jedem einzelnen Dokument in einer Datenbank zugewiesen wird, meist chronologisch nach Aufnahme der Dokumente in die Datenbank vergeben'
'title' => 'Přírůstkové číslo, akcesní číslo, accession number',
'text' => 'Číslo, které je přiděleno každému dokumentu v databázi, většinou chronologického rázu dle přijetí dokumentu do databáze.'
),
'advancedsearch' => array(
'title' => 'Advanced Search',
......@@ -39,14 +43,13 @@ $glossary = array(
'text' => 'Zaslání obsahů časopisů „Table of Contents (TAC) Alerts“ nebo seznamu odkazů "Key-Word Alert" k již uloženému vyhledávání; je zasílán emailem v pravidelném časovém odstupu.'
),
'generalbibliography' => array(
'title' => 'Allgemeinbibliographie, Universal Bibliography',
'text' => 'Zusammenstellung von Veröffentlichungen unabhängig vom fachlichen Inhalt nach Sprachraum (Nationalbibliographie) oder regionalen Aspekten (Regionalbibliographie)',
'title' => 'Obecná bibliografie, Universal Bibliography',
'text' => 'Soubor publikací bez ohledu na odborný obsah dle jazykové oblasti (národní bibliografie) nebo regionálních aspektů (regionální bibliografie).',
'link' => 'bibliography'
),
'aquisition' => array(
'title' => 'Anschaffungsvorschlag',
'text' => 'Wenn Sie ein Buch im Bestand der Universitätsbibliothek vermissen und es im Katalog nicht finden, können Sie über ein Formular der Universitätsbibliothek einen
Anschaffungsvorschlag machen. Die Entscheidung, ob ein Medium erworben wird, obliegt der Bibliothek'
'title' => 'Návrh na pořízení',
'text' => 'Pokud ve fondu knihovny postrádáte nějakou knihu, která není v katalogu, můžete pomocí formuláře podat návrh na její pořízení. Rozhodnutí, zda bude zakoupena, je v rukou knihovny.'
),
'arpanet' => array(
'title' => 'Arpanet',
......@@ -57,16 +60,16 @@ $glossary = array(
'main' => 'earlyview'
),
'outputformat' => array(
'title' => 'Ausgabeformat',
'text' => 'Format, in dem die Treffer einer Datenbankrecherche ausgegeben werden (z.B. Vollformat, Zitierformat)'
'title' => 'Formát vydání',
'text' => 'Formát, ve kterém jsou k dispozici záznamy v databázi (např. plný formát, citační záznam).'
),
'basicsearch' => array(
'title' => 'Basic Search',
'main' => 'simplesearch'
),
'bibliography' => array(
'title' => 'Bibliographie, Bibliography',
'text' => 'Verzeichnis von selbstständig und/oder unselbstständig erscheinender Literatur unabhängig vom Bestand einer oder mehrerer Bibliotheken',
'title' => 'Bibliografie, Bibliography',
'text' => 'Seznam samostatně a nebo nesamostatně vydané literatury nezávislý na fondu jedné nebo více knihoven.',
'link' => 'subjectbibliography , generalbibliography'
),
'bibliographicdata' => array(
......@@ -76,21 +79,21 @@ $glossary = array(
'link' => 'metadata'
),
'bibliographicdatabase' => array(
'title' => 'Bibliographische Datenbank, Bibliographic Database',
'text' => 'Weist Veröffentlichungen mit bibliographischen Angaben nach, teilweise erweitert durch Schlagworte',
'title' => 'Bibliografická databáze, Bibliographic Database',
'text' => 'Dokládá publikace s bibliografickými údaji, částečně je rozšířena o klíčová slova',
'link' => 'abstractdatabase , referencedatabase'
),
'libraryconsortium' => array(
'title' => 'Bibliotheksverbund, Library Consortium',
'text' => 'Zusammenschluss von i.d.R. wissenschaftlichen Bibliotheken zum gemeinsamen Nachweis ihrer Bestände'
'title' => 'Asociace knihoven, Library Consortium',
'text' => 'Spojení zpravidla vědeckých knihoven za účelem společné dokumentace knihovnických fondů.'
),
'bvb_term' => array(
'title' => 'Bibliotheksverbund Bayern (BVB)',
'text' => 'Zusammenschluss vorrangig wissenschaftlicher Bibliotheken Bayerns zum gemeinsamen Nachweis ihrer Bibliotheksbestände'
'title' => 'Bavorský knihovnický svaz / Bibliotheksverbund Bayern (BVB)',
'text' => 'Spolek přednostně vědeckých Bavorských knihoven za účelem dokumentace knihovnických fondů.'
),
'picturedatabase' => array(
'title' => 'Bilddatenbank, Image Database',
'text' => 'Enthält Informationen in Bildformaten'
'title' => 'Obrázková databáze, Image Database',
'text' => 'Obsahuje informace v obrazovém formátu.'
),
'booleanoperator' => array(
'title' => 'Booleovské operátory',
......@@ -113,8 +116,8 @@ $glossary = array(
),
'darkweb' => array(
'title' => 'Dark Web',
'text' => 'Bereich des Internets, der nur zugänglich ist, wenn die Berechtigung zum Zugang für bestimmte Inhalte vorliegt. In der Regel erfolgt der Zugang über
Eingabe von Passwörtern. Die Inhalte im Dark Web werden meist manuell verknüpft.'
'text' => 'Oblast v internetu, která je dostupná pouze díky právům k nahlédnutí do určitých dokumentů. Pro přístup zpravidla potřebujete heslo. Dokumenty v
Dark Webu jsou většinou propojovány manuálně.'
),
'database' => array(
'title' => 'Databáze',
......@@ -122,8 +125,8 @@ $glossary = array(
a databáze na CD nebo DVD.)'
),
'databasehost' => array(
'title' => 'Datenbankanbieter, Host',
'text' => 'Bietet die Nutzung verschiedener Datenbanken unter einer gemeinsamen Suchoberfläche an, meist gegen Gebühr'
'title' => 'Poskytovatel databáze, Host',
'text' => 'Umožňuje nahlednutí do různých databází ze společného rozcestníku, většinou za poplatek.'
),
'dbis_term' => array(
'title' => 'Databankový informační systém (DBIS)',
......@@ -144,27 +147,25 @@ $glossary = array(
'link' => 'subjectheading'
),
'dnb' => array(
'title' => 'Die Deutsche Nationalbibliothek',
'text' => 'Die Deutsche Nationalbibliothek (DNB) sammelt vollständig in Deutschland erschienene Monographien, Zeitschriften, Karten und Atlanten,
Dissertationen und Habilitationsschriften in gedruckter oder elektronische Form, deutschsprachige Publikationen des Auslandes, Übersetzungen aus dem
Deutschen in andere Sprachen und fremdsprachige Germanica. Angeschlossen ist das Deutsche Musikarchiv Berlin.'
'title' => 'Německá národní knihovna',
'text' => 'Německá národní knihovna shromažďuje všechny monografie, časopisy, mapy, atlasy, disertace a habilitace v tištěné a elektronické podobě, které vyšly v Německu.
Německé publikace, které vyšly v zahraničí, překlady z němčiny do jiných jazyků a cizojazyčná germanica. Součástí je Německý hudební archiv v Berlíně.'
),
'doi_term' => array(
'title' => 'Digital Object Identifier (DOI)',
'text' => 'Zeichenkette zur eindeutigen Identifikation digitaler Objekte (vergleichbar der ISBN für Bücher; damit können auch Zeitschriftenaufsätze,
Ausschnitte aus Gesamtwerken u.ä. genau identifiziert werden)'
'text' => 'Sled znaků pro jednoznačnou identifikaci digitálních objektů (srovnatelné s ISBN pro knihy; tím mohou být přesně označeny i články v časopisech, výňatky ze sborníků a.j.).'
),
'doi' => array(
'title' => 'DOI',
'main' => 'doi_term'
),
'deliveryservice' => array(
'title' => 'Dokumentlieferdienst',
'text' => "Bereitstellung von Publikationen auf direktem Weg von der Lieferbibliothek zum Nutzer; Bestellung/ Lieferung häufig auf elektronischem Weg möglich:
Aufsätze als Kopie oder per E-mail, Bücher meist im Original bereitgestellt; kostenpflichtig! <br>
Bekannte kommerzielle Lieferdienste sind z.B. Subito oder Ingenta. Die UB Chemnitz bietet zudem den Universitätsangehörigen einen
<a target='blank' class='linkextern' href='https://www.tu-chemnitz.de/ub/service/anmelden-ausleihe/dokulief/dokuliefformular.php'>Inhouse-Dienst</a>
für Zusendung der Publikationen an."
'title' => 'Služby pro doručení dokumentů',
'text' => "Poskutnutí publikace přímou cestou z knihovny k uživateli; Objednávka / doručení jsou většinou podávány v elektronické podobě: Články jsou poskytovány jako kopie nebo
zaslány emailem, knihy jsou většinou zasílány v originále; jedná se o placenou službu!<br>
Známé komerční služby jsou např. Subito nebo Ingenta. UB Chemnitz kromě toho nabízí svým zaměstnancům a studentům
<a target='blank' class='linkextern' href='https://www.tu-chemnitz.de/ub/service/anmelden-ausleihe/dokulief/dokuliefformular.php'>službu inhouse</a>.
Zasílá tak publikace v rámci univerzity."
),
'ebook' => array(
'title' => 'E-Book – Electronic Book, elektronisches Buch',
......@@ -179,7 +180,7 @@ $glossary = array(
),
'earlyview' => array(
'title' => 'Early View, ASAP Article, Online First',
'text' => 'Artikel werden vor Drucklegung Online veröffentlicht, Zitierfähigkeit über DOI gegeben'
'text' => 'Články jsou před vytištěním zveřejněny online, možnost citace díky DOI.'
),
'simplesearch' => array(
'title' => 'Jednoduché, rychlé vyhledávání',
......
......@@ -9,6 +9,10 @@
//21.06.2018, Katrin Otto
$see = 's. ';
$seeAlso = 's.a. ';
$glossary = array(
'5-steps-model' => array (
'title' => '5-Schritte-Modell',
......
......@@ -5,7 +5,7 @@ $files = array (
'index' => 'Glossar'
),
'cs' => array(
'index' => 'Glossar'
'index' => 'Pojmy'
)
);
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment