Commit 21a2466d authored by Katrin Otto's avatar Katrin Otto

Übersetzungen

parent 3e8f0b8b
......@@ -403,7 +403,7 @@ $glossary = array(
),
'opac' => array(
'title' => 'OPAC (Online Public Access Catalogue)',
'text' => 'Rechnergestütztes Bestandsverzeichnis (Katalog) einer Bibliothek'
'text' => 'Katalog fondu knihovny založený na bázi webu 2.0.'
),
'openaccess' => array(
'title' => 'Open Access',
......@@ -502,7 +502,7 @@ $glossary = array(
'text' => 'Abecední seznam pojmů poukazujících na obsah; používá se k indexaci publikace při ukládání do databáze a pro vyhledávání; určuje jednotnou formu psaní'
),
'quick_search' => array(
'title' => 'Schnellsuche',
'title' => 'Rychlé vyhledávání',
'main' => 'simplesearch'
),
'search_history' => array(
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment