glossary_cs.php 32.5 KB
Newer Older
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
1 2
<?php

3
//File contains all terms for glossary 
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
4 5 6 7 8 9 10 11

//Explanation of array keys
//main -> refer to the main term (in German s.)
//link -> refer to further terms ( in German s.a.)
//link could contains several terms which must be seperated by ' , '

//21.06.2018, Katrin Otto 

Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
12 13 14 15
$see = 'viz ';

$seeAlso = 'viz také ';

Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
16 17
$glossary = array(
  '5-steps-model' => array (
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
18 19
    'title' => 'Model pěti kroků',
    'text' => 'Postup využití slovních hesel a klíčových slov při tématické rešerši.'
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
20 21
  ),
  'distanceoperator' => array(
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
22 23
    'title' => 'Odstupový operátor',
    'main' => 'sousední operátor'
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
24 25
  ),
  'abstract' => array(
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
26 27
    'title' => 'Abstrakt, krátký referát',
    'text' => 'Krátký údaj o obsahu textu, který byl zveřejněn v časopise nebo sbírce, zpravidla napsán autorem samotným.'
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
28 29
  ),
  'abstractdatabase' => array(
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
30 31
    'title' => 'Databáze abstraktů',
    'text' => 'Obsahuje kromě bibliografických údajů krátká shrnutí/obsahy doložených zveřejněných textů.'
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
32 33
  ),
  'accessionnumber' => array(
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
34 35
    'title' => 'Přírůstkové číslo, akcesní číslo, accession number',
    'text' => 'Číslo, které je přiděleno každému dokumentu v databázi, většinou chronologického rázu dle přijetí dokumentu do databáze.'
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
36 37 38 39 40 41
  ),
  'advancedsearch' => array(
    'title' => 'Advanced Search',
    'main' => 'expertsearch'
  ),
  'alert' => array(
42
    'title' => 'Alerting',
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
43
    'text' => 'Zaslání obsahů časopisů „Table of Contents (TAC) Alerts“ nebo seznamu odkazů "Key-Word Alert" k již uloženému vyhledávání; je zasílán emailem v pravidelném časovém odstupu.'
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
44 45
  ),
  'generalbibliography' => array(
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
46 47
    'title' => 'Obecná bibliografie, Universal Bibliography',
    'text' => 'Soubor publikací bez ohledu na odborný obsah dle jazykové oblasti (národní bibliografie) nebo regionálních aspektů (regionální bibliografie).',
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
48 49 50
    'link' => 'bibliography'
  ),
  'aquisition' => array(
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
51 52
    'title' => 'Návrh na pořízení',
    'text' => 'Pokud ve fondu knihovny postrádáte nějakou knihu, která není v katalogu, můžete pomocí formuláře podat návrh na její pořízení. Rozhodnutí, zda bude zakoupena, je v rukou knihovny.'
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
53 54 55
  ),
  'arpanet' => array(
    'title' => 'Arpanet',
56
    'text' => 'Arpanet (=Advanced Research Project Agency Network) je předchůdcem dnešního internetu.'
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
57 58 59 60 61 62
  ),
  'asap' => array(
    'title' => 'ASAP Article (As soon as publishable)',
    'main' => 'earlyview'
  ),
  'outputformat' => array(
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
63 64
    'title' => 'Formát vydání',
    'text' => 'Formát, ve kterém jsou k dispozici záznamy v databázi (např. plný formát, citační záznam).'
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
65 66 67 68 69 70
  ),
  'basicsearch' => array(
    'title' => 'Basic Search',
    'main' => 'simplesearch'
  ),
  'bibliography' => array(
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
71 72
    'title' => 'Bibliografie, Bibliography',
    'text' => 'Seznam samostatně a nebo nesamostatně vydané literatury nezávislý na fondu jedné nebo více knihoven.',
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
73 74 75
    'link' => 'subjectbibliography , generalbibliography'
  ),
  'bibliographicdata' => array(
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
76
    'title' => 'Bibliografické údaje',
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
77
    'text' => 'Údaje k názvu díla, autorovi, nakladatelství, ročníku časopisu atd., kterými je publikace jednoznačně definována a musí být uvedena při 
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
78
    objednávce a v seznamu literatury',
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
79 80 81
    'link' => 'metadata'
  ),
  'bibliographicdatabase' => array(
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
82 83
    'title' => 'Bibliografická databáze, Bibliographic Database',
    'text' => 'Dokládá publikace s bibliografickými údaji, částečně je rozšířena o klíčová slova',
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
84 85 86
    'link' => 'abstractdatabase , referencedatabase'
  ),
  'libraryconsortium' => array(
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
87 88
    'title' => 'Asociace knihoven, Library Consortium',
    'text' => 'Spojení zpravidla vědeckých knihoven za účelem společné dokumentace knihovnických fondů.'
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
89 90
  ),
  'bvb_term' => array(
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
91 92
    'title' => 'Bavorský knihovnický svaz / Bibliotheksverbund Bayern (BVB)',
    'text' => 'Spolek přednostně vědeckých Bavorských knihoven za účelem dokumentace knihovnických fondů.'
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
93 94
  ),
  'picturedatabase' => array(
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
95 96
    'title' => 'Obrázková databáze, Image Database',
    'text' => 'Obsahuje informace v obrazovém formátu.'
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
97 98
  ),
  'booleanoperator' => array(
99
    'title' => 'Booleovské operátory',
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
100
    'text' => 'Slouží k logickému propojení pojmů v rámci vyhledávání:
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
101
    <ul>
102
    <li>AND – tvoří průnik; hledáte-li pojmy A a B, naleznete výsledky, ve kterých je A a B,</li>
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
103
    <li>OR – tvoří množinu; hledáte-li pojmy A nebo B, neleznete výsledky, ve kterých je A nebo B a nebo A a B</li>
104
    <li>NOT – vylučuje; hledáte-li pojem A a ne B, naleznete výsledky, ve kterých je A a ne B.</li>
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
105 106 107 108 109 110 111
    </ul>'
  ),
  'bvb' => array(
    'title' => 'BVB',
    'main' => 'bvb_term'
  ),
  'campuslicence' => array(
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
112
    'title' => 'Licence pro kampus',
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
113 114
    'text' => 'Licence pro přístup k elektronickým médiím omezená na oblast univerzitního kampusu. Přístup je možný pouze z počítačů, které mají 
    univerzitní IP adresy.',
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
115 116 117 118
    'link' => 'vpn'
  ),
  'darkweb' => array(
    'title' => 'Dark Web',
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
119 120
    'text' => 'Oblast v internetu, která je dostupná pouze díky právům k nahlédnutí do určitých dokumentů. Pro přístup zpravidla potřebujete heslo. Dokumenty v 
    Dark Webu jsou většinou propojovány manuálně.'
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
121 122
  ),
  'database' => array(
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
123
    'title' => 'Databáze',
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
124
    'text' => 'Elektronická forma katalogu, bibliografie, sbírky dat, nebo textů (slovník, pracovní vydání). Formálně se dělí databáze na online (většina) 
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
125
    a databáze na CD nebo DVD.'
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
126 127
  ),
  'databasehost' => array(
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
128 129
    'title' => 'Poskytovatel databáze, Host',
    'text' => 'Umožňuje nahlednutí do různých databází ze společného rozcestníku, většinou za poplatek.'
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
130 131
  ),
  'dbis_term' => array(
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
132 133 134
    'title' => 'Databankový informační systém (DBIS)',
    'text' => 'Kooperativní servis k využití kompletních databází; část je dostupná na internetu zdarma. V současné době čítá 5000 záznamů, z toho 1000 jich je 
    volně dostupných na internetu.'
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
  ),
  'dbis' => array(
    'title' => 'DBIS',
    'main' => 'dbis_term'
  ), 
  'deepweb' => array(
    'title' => 'Deep Web',
    'link' => 'invisibleweb'
  ),
  'descriptor' => array(
145 146
    'title' => 'Deskriptory',
    'text' => 'Všechny pojmy zanesené do tezaurusu patřící do stejného oboru; používají se k indexaci publikace.',
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
147 148 149
    'link' => 'subjectheading'
  ),
  'dnb' => array(
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
150 151 152
    'title' => 'Německá národní knihovna',
    'text' => 'Německá národní knihovna shromažďuje všechny monografie, časopisy, mapy, atlasy, disertace a habilitace v tištěné a elektronické podobě, které vyšly v Německu. 
    Německé publikace, které vyšly v zahraničí, překlady z němčiny do jiných jazyků a cizojazyčná germanica. Součástí je Německý hudební archiv v Berlíně.'
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
153 154 155
  ),
  'doi_term' => array(
    'title' => 'Digital Object Identifier (DOI)',
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
156
    'text' => 'Sled znaků pro jednoznačnou identifikaci digitálních objektů (srovnatelné s ISBN pro knihy; tím mohou být přesně označeny i články v časopisech, výňatky ze sborníků a.j.).'
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
157 158 159 160 161 162
  ),
  'doi' => array(
    'title' => 'DOI',
    'main' => 'doi_term'
  ),
  'deliveryservice' => array(
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
163 164 165 166 167 168
    'title' => 'Služby pro doručení dokumentů',
    'text' => "Poskutnutí publikace přímou cestou z knihovny k uživateli; Objednávka / doručení jsou většinou podávány v elektronické podobě: Články jsou poskytovány jako kopie nebo 
    zaslány emailem, knihy jsou většinou zasílány v originále; jedná se o placenou službu!<br>
    Známé komerční služby jsou např. Subito nebo Ingenta. UB Chemnitz kromě toho nabízí svým zaměstnancům a studentům 
    <a target='blank' class='linkextern' href='https://www.tu-chemnitz.de/ub/service/anmelden-ausleihe/dokulief/dokuliefformular.php'>službu inhouse</a>.
    Zasílá tak publikace v rámci univerzity."
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
169 170
  ),
  'ebook' => array(
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
171 172 173
    'title' => 'E-book – Electronic Book, elektronická kniha',
    'text' => 'Kniha v “elektronické podobě“, jejíž kapitoly jsou tvořeny jednotlivými dokumenty s možností stažení. Některá nakladatelství omezují objem dokumentů, které mohou 
    být staženy. E-booky najdete v katalogu vaší knihovny.'
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
174 175
  ),
  'ejournal' => array(
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
176 177 178
    'title' => 'Internetový časopis, online magazín, Electronic Journal',
    'text' => 'Časopis v “elektronické podobě”, jehož články jsou k dispozici ke stažení. Internetové časopisy jsou k dispozici ve vaší knihovně, případně v Databázi pro elektronické 
    časopisy/Elektronische Zeitschriftendatenbank (EZB). Můžete si prohlédnout předplacené časopisy a stáhnout jednotlivé články.'
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
179 180 181
  ),
  'earlyview' => array(
    'title' => 'Early View, ASAP Article, Online First',
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
182
    'text' => 'Články jsou před vytištěním zveřejněny online, možnost citace díky DOI.'
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
183 184
  ),
  'simplesearch' => array(
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
185 186
    'title' => 'Jednoduché, rychlé vyhledávání',
    'text' => 'Často je k dispozici pouze jedno vyhledávací pole; Zpravidla se vyhledává ve všech vyhledávacích polích (omezení pomocí field tags); použití operátorů je také možné.'
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
187 188
  ),
  'ezb_term' => array(
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
189 190 191
    'title' => 'Databáze pro elektronické časopisy/Elektronische Zeitschriftendatenbank (EZB)',
    'text' => 'Služba založená na kooperaci více než 300 knihoven s cílem zpřístupnit uživatelům vědecké čásopisy vycházející v elektronické podobě; obsahuje všechny časopisy, které nabízí 
    články ve formě plného textu. Knihovna TU Chemnitz má databázi integrovanou ve svém katalogu.'
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
192 193 194 195 196 197
  ),
  'expandsearch' => array(
    'title' => 'Expanded Search',
    'main' => 'expertsearch'
  ),
  'expertsearch' => array(
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
198 199
    'title' => 'Rozšířené vyhledávání, vyhledávání pro experty',
    'text' => 'Vyhledávací maska v databázích umožňující komplexní zadání.'
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
200 201 202 203 204 205
  ),
  'ezb' => array(
    'title' => 'EZB',
    'main' => 'ezb_term'
  ),
  'subjectbibliography' => array(
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
206 207
    'title' => 'Odborná bibliografie, Subject Bibliography',
    'text' => 'Seznam samostatně nebo nesamostatně vydané literatury k určité oblasti nezávisle na tom, zda se nachází v jedné nebo vice knihovnách.'
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
208 209
  ),
  'subjectportal' => array(
210 211
    'title' => 'Odborné internetové stránky',
    'text' => 'Selekce obsahově cenných internetových stránek a systematická struktura vybraných odkazů.',
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
212 213 214
    'link' => 'portal'
  ),
  'subjectthesaurus' => array(
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
215
    'title' => 'Odborný tezaurus',
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
216 217 218
    'main' => 'thesaurus'
  ),
  'subjectdatabase' => array(
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
219 220
    'title' => 'Databáze faktů, Fact Database',
    'text' => 'Obsahuje fyzikálně-chemické údaje, obchodní zprávy, statistiky a dokládá field Tags.'
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
221 222
  ),
  'interlibraryloan' => array(
223 224
    'title' => 'Meziknihovní výpůjční služba, interlibrary loan',
    'text' => 'Služba, díky které mohou být dokumenty (knihy, články z časopisů a.j.), které nemá knihovna v nabídce, obstarány v jiné knihovně.'
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
225 226 227
  ),
  'fieldtag' => array(
    'title' => 'Field Tags',
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
228
    'text' => 'Mohou ve vyhledávání určit, ve kterých polích má být vyhledáváno: např. název autora, název časopisu, klíčové slovo, předmětové heslo.'
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
229 230
  ),
  'openaccessholding' => array(
231
    'title' => 'Volný výběr',
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
232
    'text' => 'Zde si mohou uživatelé sami vzít knihu z regálu a vypůjčit si ji.'
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
233 234
  ),
  'freetextsearch' => array(
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
235 236
    'title' => 'Volné vyhledávání',
    'text' => 'Vyhledávání pojmu nebo jména je provedeno v několika polích najednou. Zadává se s dodáním „AllFields“. V jakých polích pak vyhledávání probíhá závisí na databázi samotné.'
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
237 238 239 240 241 242
  ),
  'gbv' => array(
    'title' => 'GBV',
    'main' => 'gbv_term'
  ),
  'gnd' => array(
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
243 244 245
    'title' => 'Společný soubor norem/Gemeinsame Normdatei (GND)',
    'text' => 'Společnýsystém klíčových slov (soubor norem), který je používán k vyhledávání obzvláště v knihovnách. OGND nebol „Společný soubor norem online“ nabízí přístup ke 
    klíčovým slovům a jménům autorů z databáze GND; jednoznačně popisuje obsah dokumentu nebo textu.'
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
246 247
  ),
  'gbv_term' => array(
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
248 249 250
    'title' => 'Společný svaz knihoven/Gemeinsamer Bibliotheksverbund (GBV)',
    'text' => 'Sloučení vědeckých knihoven spolkových zemí Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen a Statní knihovny v 
    Berlíně – Nadace pruského kulturního dědictví za účelem sloučení fondů.'
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
251 252 253
  ),
  'googlescholar' => array(
    'title' => 'Google Scholar',
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
254
    'text' => 'Komerční vyhledávač vědeckých publikací.'
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
255 256
  ),
  'greyliterature' => array(
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
257 258 259
    'title' => 'Šedá literatura, Grey Literature',
    'text' => 'Literature, která vyšla a není listovaná v knihkupectvích, není téměř v žádných bibliografiích a katalzích a proto není snadno dohledatelná, např. 
    kongresové zprávy, průběžné zprávy, obchodní zprávy.'
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
260 261
  ),
  'thesis' => array(
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
262
    'title' => 'Vysokoškolská práce',
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
263
    'text' => 'Publikace sepsána studentem vysoké školy jako výsledek jeho studia a bádáním např. studentské závěrečné práce, disertace, habilitace.'
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
264 265 266
  ),
  'idiom' => array(
    'title' => 'Idiom',
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
267
    'text' => 'Ustálené spojení slov či frazém, jehož význam se nedá určit rozložením na jednotlivé významové jednotky (např. vzít roha ve smyslu utéci).'
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
268 269
  ),
  'ipac' => array(
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
270 271 272
    'title' => 'Katalog v obrazech, IPAC (Image Public Access Catalog)',
    'text' => 'Nabídka konvenčních katalogů v digitální podobě; Katalogy jsou naskenovány jako obrázky (images); rešerše je možná jen v jedné dimenzi, dle vlastností naskenovaných 
    katalogů: Autor nebo název (u více než tří autorů).'
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
273 274
  ),
  'index' => array(
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
275 276
    'title' => 'Rejstřík, registr',
    'text' => 'Abecední seznam všech hledaných pojmů, např. rejstřík autorů.'
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
277 278
  ),
  'information' => array(
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
279 280 281
    'title' => 'Informace',
    'text' => 'Odvozeno od latinského informare – vzdělávat, stvořit; je potenciální nebo vlastní použitelná a používaná znalost. Sémiotika vykládá pojem informace jako cíleně 
    orientovaná data, která rozšiřují vědomosti.'
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
282 283
  ),
  'informationliteracy' => array(
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
284 285 286 287
    'title' => 'Informační vzdělávání, informační gramotnost, information literacy',
    'text' => 'Představuje v dnešní moderní a velmi dynamické společnosti klíčovou kompetenci, jež má pomoci s častým problémem. Patři do oblasti tzv. soft skills a zahrnuje řadu schopností, 
    jež jedinci umožní kompetentní, eficientní a zodpovědné zacházení s informacemi.Tyto schopnosti se vztahují na všechny aspekty rozeznání potřeby dané informace, její vyhledání, 
    organizaci, cílenou selekci díky analýze a evaluaci pomocí shromáždění infofrmací a jejich cílenou prezentaci.'
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
288 289 290 291 292 293 294
  ),
  'interlibrary_loan' => array(
    'title' => 'Interlibrary Loan',
    'main' => 'interlibraryloan'
  ),
  'isbn_term' => array(
    'title' => 'International Standard Book Number (ISBN)',
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
295
    'text' => 'Mezinárodní identiikační číslo pro knihy; sestává z 10 nebo 13 číslic, příklad ISBN s 10 číslicemi: 3-609-1476-3.'
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
296 297 298
  ),
  'issn_term' => array(
    'title' => 'International Standard Serial Number (ISSN)',
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
299
    'text' => 'Mezinárodní identifikační číslo periodické publikace, např. časopisů. Jedná se o osmimístné číslo ve dvou čtyřznakových skupinách. Např.: 0113-4763.'
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
300 301 302
  ),
  'internet' => array(
    'title' => 'Internet, Interconnected Network',
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
303
    'text' => 'Je celosvětová síť na sobě nezávislých sítí.Slouží ke komunikaci a výměně informací. Každý počítač v síti může teoreticky komunikovat s jakýmkoli jiným počítačem.'
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
304 305 306
  ), 
  'invisibleweb' => array(
    'title' => 'Invisible Web, Deep Web, Hidden Web',
307 308
    'text' => 'Je část internetu, která není dosažitelná rešerší v běžném vyhledávači. Deep Web je z větší části složen z tématicky specifických databází 
    (odborných databází) a webových stránek, které jsou dohledatelné pouze specifickým vyhledáváním v databázích.'
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
309 310 311 312 313 314 315 316 317 318
  ),
  'isbn' => array(
    'title' => 'ISBN',
    'main' => 'isbn_term'
  ),
  'issn' => array(
    'title' => 'ISSN',
    'main' => 'issn_term'
  ),
  'kvk_term' => array(
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
319 320 321
    'title' => 'Virtuální katalog Karlsruhe/ Karlsruher Virtueller Katalog (KVK)',
    'text' => ' Umožňuje vyhledávání v několika německojazyčných a mezinárodích online katalozích popř. knihovnických sdruženích najednou; m.j. umožňuje i rešerši v databázi 
    časopisů/ Zeitschriftendatebank (ZDB) a knihkupeckých katalozích.'
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
322 323
  ),
  'catalog' => array(
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
324 325 326
    'title' => 'Katalog',
    'text' =>'Katalog je seznam všech médií obsažených ve fondu knihovny. V moderním katalogu naleznete také elektronická média a časopisy a čím dál více 
    se v něm objevují odkazy na články z volných a licencovaných databází plných textů.'
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
327 328
  ),
  'classifikation' => array(
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
329
    'title' => 'Klasifikace, Classification',
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
330 331 332
    'main' => 'system'
  ),
  'contextoperator' => array(
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
333
    'title' => 'Kontextový operátor',
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
334 335 336
    'main' => 'proximityoperator'
  ),
  'shortpresentation' => array(
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
337
    'title' => 'Krátký referát',
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
338 339 340 341 342 343 344
    'main' => 'abstract'
  ),
  'kvk' => array(
    'title' => 'KVK',
    'main' => 'kvk_term'
  ),
  'lexicaldatabase' => array(
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
345 346
    'title' => 'Lexikální databáze',
    'text' =>'Elektronická forma příručky.'
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
347 348
  ),
  'link' => array(
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
349
    'title' => 'Odkaz',
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
350 351 352
    'main' => 'url'
  ),
  'literaturedepartment' => array(
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
353 354 355
    'title' => 'Oddělení literatury',
    'text' => 'Popisuje umístění a současně dostupnost média. Rozdělujeme volný výběr (možnost výpůjčky, volně dostupný), depozitář (většinou možnost výpůjčky, pro uživatele nedostupný) 
    a čtecí sál (volně dostupný, bez možnosti výpůjčky).'
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
356 357
  ),
  'literaturedatabase' => array(
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
358
    'title' => 'Databáze literatury',
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
359 360 361
    'main' => 'referencedatabase'
  ),
  'stackcollection' => array(
362 363 364
    'title' => 'Depozitář',
    'text' => 'Oblast knihovny, která je dostupná pouze pro zaměstnance a slouží pro uchování starších vydání knih a časopisů a nestandardních formátů knih. 
    Literatura z depozitáře musí být v katalogu objednána pomocí tlačítka \'depozitář\''
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
365 366
  ),
  'mask' => array(
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
367 368
    'title' => 'Maskování',
    'text' => 'Díky zadaní maskovacího znaku *.?.$ (wildcards) do slova mohou být do vyhledávání zahrnuty různé pravopisné formy (např. Tos*ana = Toskana a Toscana).'
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
369 370
  ),
  'metadata' => array(
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
371 372
    'title' => 'Metadata',
    'text' => 'Jedná se o údaje o údajích. Metadata ke knize jsou např. jméno autora, ISBN, vydání nebo nakladatelství.',
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
373 374 375
    'link' => 'bibliographicdata'
  ),
  'metasearchengine' => array(
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
376 377
    'title' => 'Metavyhledávače',
    'text' => 'Zvláštní forma vyhledávače; požadavek paralelně komunikuje do databází dalších běžných vyhledávačů a odstraňuje zdvojené výsledky.'
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
378 379 380
  ),
  'monarchqucosa' => array(
    'title' => 'MONARCH-QUCOSA (Multimedia Online Archiv Chemnitz)',
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
381
    'text' => 'Dokumentová a publikační služba TU Chemnitz; slouží k archivaci vysokoškolských publikací. Hosting zajišťuje QUCOSA Dresden.'
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
382 383
  ),
  'monograph' => array(
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
384 385
    'title' => 'Monografie',
    'text' => 'Publikace, která se rozsáhle věnuje jednomu tématu, většinou psána jedním autorem.'
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
386 387
  ),
  'proximityoperator' => array(
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
388 389
    'title' => 'Sousední operátor, odstupový operator, Proximity operator, Adjacency Operator',
    'text' => 'Definuje odstup mezi jednotlivými vyhledávanými pojmy: zda mají být vedle sebe nebo v rámci definovaného odstupu, věty nebo pole.'
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
390 391
  ),
  'reference' => array(
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
392
    'title' => 'Record',
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
393 394 395
    'main' => 'record'
  ),
  'norm' => array(
396
    'title' => 'Norma, právní norma',
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
397
    'text' => 'Právní ustanovení o například velikosti žárovky, které je platné pro všechny možné zájemce. UK Chemnitz má ve fondu m.j. kompletní seznam norem, ASTM standardy 
398
    (American Society for Testing and Materials) a předpisy VDI (Verein deutscher Ingenieure.)'
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
399 400 401 402 403 404 405 406 407 408
  ),
  'onlinefirst' => array(
    'title' => 'Online First',
    'main' => 'earlyview'
  ),
  'opac' => array(
    'title' => 'OPAC (Online Public Access Catalogue)',
    'text' => 'Rechnergestütztes Bestandsverzeichnis (Katalog) einer Bibliothek'
  ),
  'openaccess' => array(
409 410
    'title' => 'Open Access',
    'text' => 'Volný bezplatný přístup – Je snahou o volný přístup (bezplatný a bez licencí) ke zpravidla vědecké literatuře a materiálům.'
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
411 412 413 414 415 416 417
  ),
  'operator' => array(
    'title' => 'Operator',
    'main' => 'booleanoperator , proximityoperator'
  ),
  'patent' => array(
    'title' => 'Patent',
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
418
    'text' => 'Časově omezený monopol udělený vynálezci státem za účelem užívání vlastního vynálezu; v Patentním informačním centru/Patentinformationszentrum (PIZ) lze patenty vyhledat.'
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
419 420
  ),
  'peerreview' => array(
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
421 422
    'title' => 'Peer Reviewing, Posudek',
    'text' => 'Postup, při kterém oponent posuzuje např. vědecké články.'
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
423 424
  ),
  'phrase' => array(
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
425 426
    'title' => 'Fráze',
    'text' => 'Několik slov v předem stanovené posloupnosti, které spolu utváří jeden pojem (např. „Sasko-polská unie“)'
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
427 428
  ),
  'phrasesearch' => array(
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
429 430
    'title' => 'Vyhledávání frází',
    'text' => 'Vyhledávání pojmu, který se skládá z několika slov. Pojem se zadává do uvozovek.'
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
431 432
  ),
  'plagiarism' => array(
433 434
    'title' => 'Plagiát',
    'text' => 'Plagiát je protiprávní převzetí a zpracování cizích textů v jakékoli formě bez udání zdroje.'
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
435 436
  ),
  'portal' => array(
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
437 438
    'title' => 'Portál',
    'text' => 'Centrální přístup, díky kterému jsou k dipozici inidividuální informace a služby. Portály určené pro speciální obory jsou nazývány Odborné portály.'
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
439 440
  ),
  'primarysource' => array(
441 442
    'title' => 'Primární zdroje, primary source ',
    'text' => 'Originální literatura, ve které jsou uvedeny aktuální poznatky a nejnovější výsledky.'
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
443 444 445
  ),
  'qucosa' => array(
    'title' => 'QUCOSA',
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
446
    'text' => "QUCOSA je hostingovým partnerem publikačního serveru MONARCH v UK Chemnitz, viz <a href='#monarchqucosa'>MONARCH-QUCOSA</a>"
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
447 448 449 450 451 452
  ),
  'quicksearch' => array(
    'title' => 'Quicksearch',
    'main' =>'simplesearch'
  ),
  'ranking' => array(
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
453 454
    'title' => 'Ranking, pořadí vyhledávání',
    'text' => 'Zobrazení výsledků vyhledávání třízené dle relevance (důležitost dle zadání); výpočet relevance je v každé databázi jiný'
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
455 456
  ),
  'record' => array(
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
457 458
    'title' => 'Záznam, Record',
    'text' => 'Dokument v databázi'
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
459 460
  ),
  'redilinks' => array(
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
461 462
    'title' => 'ReDI»Links, Odkaz na plné texty',
    'text' => 'Automatizovaný service tool k přezkoušení dostupnosti dokumentů z databáze, například. v rámci knihovny.'
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
463 464
  ),
  'research' => array(
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
465 466
    'title' => 'Rešerše',
    'text' => 'Cílené vyhledávání informací v databázi nebo na internetu.'
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
467 468
  ),
  'refereedjournal' => array(
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
469 470
    'title' => 'Refereed Journal, Časopis s posudkem',
    'text' => 'Časopis, který byl posouzen jinými vědci.',
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
471 472 473
    'link' => 'peerreview'
  ),
  'referencedatabase' => array(
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
474 475
    'title' => 'Referenční databáze, Databáze literatury, Reference Database',
    'text' => 'Obsahuje údaje o pulikacích s uvedením názvu autora, místa vydání a data, popř. název časopisu nebo knihy a počet stran, částečně jsou uvedena klíčová slova a abstrakty.',
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
476 477 478
    'link' => 'bibliographicdatabase , abstractdatabase'
  ),
  'rvk_term' => array(
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
479
    'title' => 'Řezenská sdružená klasifikace (RSK)/ Regensburger Verbundklassifikation (RVK)',
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
480 481
    'text' => 'Systematika uspořádání knihovních fondů ve volném výběru; kombinace písmen a znaků; vyvinutá UK Řezno/ Regensburg. V katalogu lze toto dělení využít pro 
    tématické vyhledávání literatury, např. ST 250 (programovací jazyky).'
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
482 483
  ),
  'register' => array(
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
484
    'title' => 'Registr',
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
485 486 487 488
    'main' => 'index'
  ),
  'rss' => array(
    'title' => 'RSS',
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
489 490
    'text' => 'Rich Site Summary nebo nově: Real Simple Syndication; možnost sledování novinek a upozonění, jakýsi „News Ticker“ na webu. Program, který sleduje pomocí RSS-Reader 
    zpravodajské agentury, online noviny a blogy a hlásí nové příspěvky ve formě nadpisu s krátkým popisem. RSS Reader je součástí vyhledávače.'
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
491 492 493 494 495 496
  ),
  'rvk' => array(
    'title' => 'RVK',
    'main' => 'rvk_term'
  ),
  'subjectheading' => array(
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
497 498
    'title' => 'Klíčové slovo',
    'text' => 'Jedná se o pojem k pokud možno krátkému a úplnému popisu věcného obsahu publikace; nemusí být součástí názvu publikace.'
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
499 500
  ),
  'subjectheadinglist' => array(
501 502
    'title' => 'Předmětový heslář',
    'text' => 'Abecední seznam pojmů poukazujících na obsah; používá se k indexaci publikace při ukládání do databáze a pro vyhledávání; určuje jednotnou formu psaní'
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
503 504 505 506 507 508 509 510 511 512
  ),
  'quick_search' => array(
    'title' => 'Schnellsuche',
    'main' => 'simplesearch'
  ),
  'search_history' => array(
    'title' => 'Search History',
    'main' => 'searchhistory'
  ),
  'secondarysource' => array(
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
513 514
    'title' => 'Sekundární zdroje, Sekundární literatura',
    'text' => 'Seznam dokládající zdroje literatury v originále, například bibliografie, časopisy a příručky.'
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
515 516
  ),
  'independentlypublishedliterature' => array(
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
517 518
    'title' => 'Samostatně vydaná literatura',
    'text' => 'Literatura, která vychází jako samostatná jednotka a je tak vedena i v knihovnickém katalogu, např. monografie, disertace.'
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
519 520
  ),
  'semester' => array(
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
521 522 523
    'title' => 'Semestrální aparáty',
    'text' => 'Sbírka knih, které přípravil vyučující pro účastníky zvoleného semináře. Výpůjčka knih ze semestrálního aparátu není během semestru možná. V elektronickém 
    semestrálním aparátu mohou být (vyučujícím) vloženy dokumenty do chráněné online oblasti.'
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
524 525
  ),
  'specialsearchengine' => array(
526 527
    'title' => 'Speciální vyhledávače',
    'text' => 'Speciální vyhledávače se omezují na vybrané obsahy a typy dokumentů na internetu, ke kterým mají ucelené podklady'
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
528 529
  ),
  'keyword' => array(
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
530
    'title' => 'Předmětová hesla',
531
    'text' => 'Slovo vyjadřující obsah z názvu či abstraktu publikace.'
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
532 533
  ),
  'searchservice' => array(
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
534 535 536
    'title' => 'Vyhledávací služba',
    'text' => 'Kromě vyhledávačů existují i katalogy a další nástroje zpracovávané speciální redakcí. S jejich pomocí mohou být nalezeny obsahy na internetu, které hledáte. 
    Většinou pracují na principu robota nebo katalogu; při použití operátorů mohou být zadány komplexní pojmy.'
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
537 538
  ),
  'searchhistory' => array(
539 540
    'title' => 'Historie vyhledávání, Search History',
    'text' => 'Protokol vyhledávaných výrazů a výsledků v rámci vyhledávání v databázi.'
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
541 542
  ),
  'searchengine' => array(
543 544
    'title' => 'Vyhledávač',
    'text' => 'Služba, která v rámci Word Wide Webu vyhledává dokumenty a webové stránky k zadanému heslu (předmětové heslo). Základ tvoří automaticky vytvořený index.'
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
545 546
  ),
  'searchtemplate' => array(
547 548
    'title' => 'Vyhledávací maska',
    'text' => 'Formulář pro zadání několika hledených výrazů.'
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
549 550
  ),
  'searchoperator' => array(
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
551
    'title' => 'Vyhledávací operátor',
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
552 553 554
    'main' => 'booleanoperator , proximityoperator'
  ),
  'swb_term' => array(
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
555
    'title' => 'Knihovní síť jihozápadního Německa/ Südwestdeutscher Bibliotheksverbund (SWB)',
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
556
    'text' => 'Sdružení vědeckých knihoven ve spolkových zemích Bádensko Württenbersko, Sársko a Sasko za účelem propojení svých fondů).'
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
557 558
  ),
  'surfaceweb' => array(
559 560
    'title' => 'Surface Web',
    'text' => 'Běžně dostupná část internetu.'
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
561 562 563 564 565 566
  ),
  'swb' => array(
    'title' => 'SWB',
    'main' => 'swb_term'
  ),
  'system' => array(
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
567 568 569
    'title' => 'Systematika, klasifikace',
    'text' => 'pořádkový systém rozdělující oblast na třídy a podtřídy. Systematika poukazuje na soudržnost a členění všech vědních oborů, přičemž ale vychází z 
    jednotlivých oborů a dělí je na menší a menší pojmy. Tyto různé skupiny a dělení obsahují určitou notaci.'
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
570 571
  ),
  'tertiarysource' => array(
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
572 573
    'title' => 'Terciální zdoj',
    'text' => 'Literární zdroj, ve kterém jsou shrnuty vědecké zprávy (např. učebnice, slovníky)'
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
574 575
  ),
  'topicanalyses' => array(
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
576
    'title' => 'Tématická analýza',
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
577 578 579
    'main' => '5-steps-model'
  ),
  'thesaurus' => array(
580 581
    'title' => 'Tezaurus',
    'text' => 'V informační vědě normovaný slovník sestávající ze systematicky seřazené sbírky stejného tématu.'
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
582 583
  ),
  'truncation' => array(
584 585 586
    'title' => 'Truncation',
    'text' => 'Pomocí znaků jako jsou *, ?, $ lze při vyhledávání krátit slovní kořeny. Krácení je možné zprava i zleva.',
    'link' => 'mask'
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
587 588
  ),
  'undependentpublishedliterature' => array(
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
589 590
    'title' => 'Nesamostatně vydaná literatura',
    'text' => 'Části (články, kapitoly) ze samostatně vydaných knih, které nejsou obzvlášť uvedeny v katalogu.'
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
591 592
  ),
  'url' => array(
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
593 594
    'title' => 'URL, odkaz',
    'text' => 'Zkratka pro „Uniform Resource Locator“ sloužící k přímémo odkazu na stránku.'
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
595 596
  ),
  'fulltextdatabase' => array(
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
597 598
    'title' => 'Databáze plných textů',
    'text' => 'Obsahuje všechny texty jedné publikace, např. články z časopisů, patenty nebo obsah celé knihy.'
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
599 600 601
  ),
  'vpn' => array(
    'title' => 'VPN',
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
602 603
    'text' => "S pomocí VPN se můžete připojit do chráněného webového rozhraní TU Chemnitz, viz. 
    <a target='blank' href='https://www.tu-chemnitz.de/urz/network/access/vpn.html'>zde</a>."
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
604 605
  ),
  'webcatalog' => array(
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
606 607
    'title' => 'Internetový katalog',
    'text' => 'Seznam internetových stránek o který se stará příslušná redakce. Každá nově vytvořená stránka je redakcí ohodnocena a zařazena na seznam.'
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
608 609
  ),
  'wildcard' => array(
610 611
    'title' => 'Wildcard',
    'text' => 'Zastoupení jednoho či více znaků ve vyhledávaném pojmu; běné jsou ?, *, $ a #.',
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
612 613 614 615 616 617 618
    'link' => 'truncation'
  ),
  'zdb' => array(
    'title' => 'ZDB',
    'main' => 'zdb_term'
  ),
  'journal' => array(
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
619
    'title' => 'Časopis, žurnál',
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
620
    'text' => '<ul>
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
621 622
    <li>Tištěný časopis: minimálně dvakrát za rok vycházející periodikum v tištěné podobě</li>
    <li>Internetový časopis: elektronická forma časopisu</li>
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
623 624 625
    </ul>'
  ),
  'zdb_term' => array(
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
626 627
    'title' => 'Databáze pro časopisy/Zeitschriftendatenbank (ZDB)',
    'text' => 'Seznam děl a detialy k periodikům, tedy časopisům, novinám, výročním publikácím a.j.: doklad o tištěných časopisech a elektronických časopisech.'
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
628 629
  ),
  'accessnumber' => array(
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
630
    'title' => 'Přírůstkové číslo',
Katrin Otto's avatar
Katrin Otto committed
631 632 633 634 635
    'main' => 'accessionnumber'
  )
);

?>